Verkiezingen 2018: algemene info

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats van de gemeente- en provincieraden. 
 
Op deze pagina vind je allerlei info over de kiesverrichtingen en kun je ook tal van documenten downloaden (bijvoorbeeld om een volmacht te geven).
  
Wie kan er stemmen?
 
Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:
- Belg zijn (op 1 augustus 2018);
- in het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018);
- 18 jaar zijn (op 14 oktober 2018);
- niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018).
 
Als niet-Belg kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je:
 - onderdaan bent van een EU-lidstaat of vijf jaar ononderbroken jouw wettelijke hoofdverblijfplaats hebt in België op moment van de aanvraag;
- in het bevolkings- of vreemdelingenregister bent ingeschreven;
- 18 jaar bent (op 14 oktober 2018);
- niet uitgesloten of geschorst bent van het kiesrecht (op 14 oktober 2018);
- een aanvraag indient om ingeschreven te worden op de gemeentelijke lijst.
 
 
 
Indien je je bij een vorige verkiezing reeds ingeschreven hebt, blijft deze inschrijving gelden zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden en je niet afziet van jouw hoedanigheid als kiezer. 
 
Opgelet
In België geldt een opkomstplicht. Indien je kiesgerechtigd bent, ben je dan ook verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.
 
Indien je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan een andere kiezer in uw naam stemmen.
Alle informatie over deze procedure leest u in de infofiche 'stemmen via volmacht'.
 
 
Indienen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing met een voordrachtsakte
 
Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte. De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe mandateert overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Dit kan enkel op zaterdag 15 september 2018 van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.
Voordrachtsakten die na die datum worden ingediend, zijn niet ontvankelijk. 
 

Meer info: Indienen kandidatenlijst

Verkiezingen, afgeven van bewijsstukken bij afwezigheid op verkiezingsdag - GEEN volmacht
 
Je komt met je oproepingskaart en het bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen aan de verkiezingen. Dit wordt geklasseerd per kiesbureau. In latere instantie wordt dit bezorgd aan het hoofdbureau.
 
Redenen waarom je niet kan stemmen:
 
- ziekte
- beroepsdoeleinden
- schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin
- vrijheidsberoving
- religieuze reden
- studenten
- toeristische reis naar het buitenland
 
 
Verkiezingen - aanvraag en aflevering volmacht
 
Men kan iemand volmacht geven om in zijn plaats deel te nemen aan de verkiezingen. Je krijgt een volmacht om volgende redenen:
- ziekte
- beroepsdoeleinden
- schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin
- vrijheidsberoving
- religieuze reden
- studenten
- toeristische reis naar het buitenland
 
Elke kiezer kan een volmacht geven. Elke kiezer kan maar bij volmacht voor één persoon stemmen.
 
Een Belg kan enkel volmacht geven aan een andere Belg. Een niet-Belg kan volmacht geven aan een Belg en niet-Belg (die zelf mag stemmen bij de  gemeenteraadsverkiezingen).
 
Je komt met je oproepingskaart en het bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen aan de verkiezingen naar het onthaal in AC Auris. Je krijgt een volmachtformulier. Een volmachtformulier kan je ook downloaden.
 
De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf, later stemt hij in het stembureau van de volmachtgever
 
De volmachtdrager heeft bij:
- eigen stembrief en Eid
- stembrief van de volmachtgever
- volmachtformulier - attest die de reden van volmacht aanduidt
- ingeval van een reis in het buitenland om privé-redenen attest A96a
- ingeval van beroep kermisreiziger, schipper en marktkramer A96b
 
 
Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
 
Met dit attest bevestigt de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven, of zijn gemachtigde dat je op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat je niet kunt gaan stemmen.
 
Je moet jouw verblijf in het buitenland staven met de nodige bewijsstukken. Als je die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan je dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.
 
 
 
Waarvoor is een afspraak nodig?
 
Verkiezingen - afleveren duplicaat oproepingskaart
Je bent jouw oproepingskaart voor de verkiezingen verloren. Je kan een duplicaat van deze kaart aanvragen bij de dienst leven, na het maken van een afspraak. 
Je komt daarna met je eID naar het loket. De dienst leven controleert of je in Ieper ingeschreven bent. Is dit het geval, wordt een herdruk van het document aangemaakt.
 
Stemmen via volmacht wegens reis naar het buitenland
Je kan op zondag 14 oktober niet persoonlijk gaan stemmen omdat je tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. Je toont dit aan met een attest van de burgemeester van jouw woonplaats. Je kan dit attest aanvragen bij de dienst leven tot en met 12 oktober 2018 mits voorleggen van bewijsstukken. Alle documenten die bewijzen dat je in het buitenland verblijft tijdens het verkiezingsweekend, kunnen hiervoor in aanmerking genomen worden. Indien je in de onmogelijkheid bent om bewijsstukken voor te leggen, dien je een verklaring op eer in te bezorgen. In dat geval kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. De attesten A96a en A96b kan je enkel bij de dienst leven laten ondertekenen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 13 oktober 2018.
 
 
Meer info op  https://vlaanderenkiest.be/. Op deze website verschijnen op 14 oktober ook meteen de verkiezingsresultaten zodra ze definitief bekend zijn.
 
 
 

Contactinformatie