Volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de stad behoren, zoals aangegeven in het decreet over het lokaal bestuur

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de stad moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners. 

Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de stad wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van onderstaand formulier. Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek is gesteund door een voldoende aantal geldige handtekeningen. De controle wordt beëindigd als het aantal geldige handtekeningen is bereikt. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging. 

Voorwaarden:

  • Het onderwerp moet behoren tot de bevoegdheid van de stad. Persoonlijke aangelegenheden of vragen over belastingen, retributies, de jaarrekening, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, komen niet in aanmerking.
  • De vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft, wordt zo geformuleerd dat met ja of nee kan worden geantwoord.
  • De aanvraag moet worden ingediend door middel van een vast formulier, samen met:
    • de petitielijst (met naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend);
    • een gemotiveerde nota;
    • de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Na de ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoekschrift voldoet aan de vereisten.

Het resultaat van dat onderzoek wordt in een gemotiveerd advies meegedeeld aan de gemeenteraad, die de beslissing neemt om al dan niet in te gaan op het verzoek.

Dien hier je voorstel voor volksraadpleging in

Contactinformatie