Voorstel, vraag of verzoekschrift van de burger

Iedere burger heeft het recht om vragen, voorstellen of verzoekschriften over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening - door een of meer personen ondertekend - bij de bestuursorganen van de stad en het OCMW in te dienen. Een burger kan ook vragen om gehoord te worden.

Aan wie kan je een voorstel, vraag of verzoekschrift richten?

De voorstellen, vragen of verzoekschriften kan je richten aan elk orgaan van de stad of het OCMW dat als overheid optreedt. Je richt je vraag, voorstel of verzoekschrift aan het orgaan van de stad of het OCMW dat bevoegd is over de inhoud waarover het gaat. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan? Dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

 • Organen van de stad:
  de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan dat als lokale overheid optreedt.
 • Organen van het OCMW:
  de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité van de sociale dienst en elk ander orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.


Opgelet: gaat je voorstel, vraag of verzoekschrift over een onderwerp waarvoor de stad of het OCMW niet is bevoegd? Dan wordt het onontvankelijk verklaard (wordt het niet aanvaard).


Aan welke voorwaarden moet een voorstel, vraag of verzoekschrift voldoen?

Een voorstel, vraag of verzoekschrift dat je indient voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar moeten dit voorstel steunen.
  De deelnemers moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en 16 jaar zijn op het moment dat de vraag, het voorstel of verzoekschrift wordt ingediend.

 • Voeg de lijst met minstens 300 deelnemers toe.
  Deze lijst bevat de namen, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

 • Voeg een gemotiveerde nota toe met een omschrijving van het voorstel, verzoekschrift of vraag over de beleidsvoering en dienstverlening van de stad.

 • Voeg alle nuttige documenten, bijlages toe om de gemeenteraad of raad van maatschappelijk welzijn zo volledig mogelijk te informeren.

De voorzitter van de raad in kwestie gaat na of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan

Wat wordt niet als geldig verzoekschrift, voorstel of vraag beschouwd?

 • Als je alleen feiten, meningen of kritiek aanbrengt, zonder een duidelijk verzoek of voorstel.
 • Als je vraagt om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten.
 • Als het over aanvragen, bezwaren of beroepen gaat waarvoor een specifieke aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat.
 • Als je vraag, voorstel of verzoekschrift onredelijk of vaag geformuleerd is.
 • Als je vraag, voorstel of verzoekschrift anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend.


De voorzitter van het orgaan beoordeelt de ingediende aanvragen. Voldoet je vraag, voorstel of verzoekschrift niet aan de gestelde voorwaarden? Dan wordt je eventueel gevraagd om het te herformuleren zodat het wel voldoet.

Wanneer wordt je voorstel, vraag of verzoekschrift behandeld?

Is het een voorstel, vraag of verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn? Dan plaatst de voorzitter van de raad dit uiterlijk op de agenda van de 2de raad die plaatsvindt na ontvangst van het voorstel, de vraag of het verzoekschrift.

De voorzitter kan de behandeling door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn uitstellen als bijkomend onderzoek nodig is. De voorzitter kan ook voor de agendering op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn de algemeen directeur de opdracht geven( indien nodig in overleg met de indieners om:

 • het dossier te vervolledigen
 • de nodige adviezen in te winnen
 • te toetsen op wettelijke of reglementaire haalbaarheid.

De voorzitter brengt hiervan verslag uit op de eerstvolgende vergadering van de raad.

De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn kan de bij hen ingediende dossiers naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau verwijzen met de vraag om meer info te verkrijgen over de inhoud ervan.

Gehoord worden om meer toe te lichten
De indiener, of de eerste ondertekenaar indien de vraag, het voorstel of het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, kan uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden voor nadere toelichting. Dit kan gebeuren door het betrokken orgaan van het lokaal bestuur net voor de aanvang van de zitting. De toelichting mag hoogstens 10 minuten duren.

Wanneer krijg je antwoord op je vraag, voorstel of verzoekschrift?

Het lokaal bestuur geeft je binnen 3 maanden na de indiening van de vraag, het voorstel of het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord. Het antwoordt wordt bezorgd aan de indiener of aan de eerste ondertekenaar als het door meer personen ondertekend is.

Dien je voorstel, vraag of verzoekschrift in
Lees de voorwaarden waaraan het moet voldoen goed na.

Contactinformatie