Gemeentewegen

GEMEENTELIJK WEGENREGISTER

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.
De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.
Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.
De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd maar zijn raadpleegbaar via deze link (paarse lijnen).

GRnr datum omschrijving documenten
GR/2019/130 6/05/2019 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject langsheen de Kleine Branderstraat te Ieper-Vlamertinge - OMV_2018129564 - zaak der wegen en goedkeuring technisch dossier

Besluit

Plan

GR/2020/012 3/02/2020 Omgevingsvergunningsaanvraag - zaak der wegen - OMV_2019121833 - O/2019/561 - het aanleggen van de collector (93.546hc) - overwelfde Ieperlee lot 2b fase 4 - stadsvernieuwing de Leet

Besluit

Plan

GR/2020/210 6/07/2020 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject Steendam te Ieper - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Besluit

Plan

GR/2020/243 7/09/2020

Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject : Bouwen van het project Velodroom bestaande uit drie parkvilla’s met aanleg van wegenis - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Omgevingsvergunning geweigerd in laatste aanleg

Besluit

Plan

GR/2021/013 1/02/2021 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject Wegenis-, riolerings- en omgevingswerken Rustenhove ter ontsluiting van 12 sociale woonentiteiten - OMV_2020131392 - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Besluit

Plan

GR/2021/268 4/10/2021 Wegenis en rooilijnplannen bedrijventerrein Ieperleekanaal - zaak der wegen - goedkeuring

Besluit

Plan Dehemlaan
Plan Jaagpad
Plan Paddvijverstraat1aat1
Plan Paddvijverstraat2
Plan Pilkemseweg
Plan Waterpoortstraat
Plan Zwaanhofweg

GR/2021/334 6/12/2021 Omgevingsvergunningsaanvraag - zaak der wegen - OMV_2021149787 - O/2021/623 - het slopen en herbouwen van een woning en het gedeeltelijk verleggen van een sentier gelegen Frezenbergstraat 15, 8908 Ieper - Vlamertinge

Besluit

Plan

GR/2021/342 6/12/2021 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject Private verkavelingsaanvraag Breydelhofstraat Brielen - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Besluit

Plan

GR/2021/343 6/12/2021 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject- Aanleg publieke ruimte op de sociale woonwijk 'Veurnseweg' - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Besluit

Plan

GR/2022/033 7/03/2022 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject Private verkaveling Dikkebusseweg - Ieper - zaak der wegen en goedkeuring technisch dosssier

Besluit

Plan

GR/2022/037 7/03/2022 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject - OMV_2021159321 - O/2021/645 - uitvoeren van infrastructuurwerken ten behoeve van 5 sociale huurwoningen Wielewaalstraat - zaak der wegen en goedkeuring technisch dossier - aanpassing

Besluit

Plan

GR/2023/158 5/06/2023 Wijzigen tracé voetweg (sentier) 26 & 29 - openbaar onderzoek afgerond: ter goedkeuring.

Besluit

Plan

GR/2023/169 5/06/2023 Zaak der wegen - verleggen rooilijn Diksmuidseweg 3&3A - OMV_2023011800

Besluit

Plan

GR/2023/203 4/09/2023

Omgevingsvergunningsaanvraag - zaak der wegen - OMV_2023012859 - Kriekstraat 12, 8902 Voormezele - gedeeltelijk verleggen en afschaffen sentiers

Tegen deze omgevingsvergunning werd beroep ingesteld 

Besluit

Plan

GR/2023/215 2/10/2023 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject - Meiboomstraat - zaak der wegen en goedkeuring technisch dossier

Besluit

Plan

GR/2023/302 4/12/2023 Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject - Buurtpark Kerselaar - zaak der wegen en goedkeuring technisch dossier

Besluit

Plan

GR/2023/303 4/12/2023

Omgevingsvergunningsaanvraag - zaak der wegen - OMV_2023082896 - verbouwen tot 24 woonentiteiten en 2 commerciële ruimtes met publieke doorwaadbaarheid gelegen de Stuersstraat 6A, 8900 Ieper

Tegen deze omgevingsvergunning werd beroep ingesteld

Besluit

Plan

GR/2024/028 5/02/2024

Uitrustings- en infrastructuurwerken bij verkavelingsproject of groepswoningbouwproject - OMV_2023020931 - sloop bebouwing, bouwen 5 meergezinswoningen met aanleg van parking - zaak der wegen en goedkeuring technisch dossier

Omgevingsvergunningsprocedure lopende

Besluit

Plan

CBS/2024/2045 3/06/2024

Sentier 29 Vlamertinge:  verjaring  wegens onbruik gedurende meer dan 30 jaar op 01.09.2019

Besluit