Noord-Zuidraad

De Noord-Zuid raad Ieper is de adviesraad van de stad Ieper voor ontwikkelingssamenwerking, derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. Drieëntwintig jaar geleden is de raad ontstaan toen onder de naam Derde Wereld raad. Het opstarten van de raad werd gekoppeld aan de praktische organisatie van het eerste Wereldfeest.
Door deze praktische samenwerking leerden de verschillende groepen elkaar beter kennen. Het doel van de Noord Zuid raad is een permanent bewustmakingsbeleid te voeren rond Derde Wereldproblematiek, Noord-Zuidbeleid, multiculturele samenleving en duurzame ontwikkeling. Taak van de Noord-Zuid raad is het stadsbestuur te adviseren bij de ontwikkeling van een beleidsvisie inzake Noord-Zuid beleid. De Noord-Zuid raad maakt gebruik van de door de stad voorziene ondersteuning op informatief, administratief, logistiek en financieel vlak. 

De Noord-Zuid raad helpt het stadsbestuur het beleid rond ontwikkelingssamenwerking uit te voeren, voor zover dit beleid in overeenstemming is met de visie van de Noord-Zuid raad, de opties en de standpunten van de Noord-Zuid raad en voor zover haar samenstelling en haar financiële en materiële middelen dit toelaten. De Noord-Zuid raad Ieper bepaalt vrij maar in de geest van positieve ingesteldheid de mate en de vorm van de medewerking aan de uitvoering van het beleid. 

De stuurgroep van de Noord-Zuid raad komt maandelijks samen om de agenda van de raad op te stellen. Ze zorgen voor de uitnodigingen en een getrouwe verslaggeving van de Noord-Zuid raad. Verder staan is in voor de opvolging van de beslissingen van de Noord-Zuid raad. De Noord-Zuid raad wordt samengeroepen door de stuurgroep. Per jaar zijn er minimaal 8 bijeenkomsten van de raad. De vergaderingen worden gehouden buiten de normale werkuren. Alle verslagen, dossiers en briefwisseling liggen ter inzage op het secretariaat.  De twee belangrijkste activiteiten de raad zijn het jaarlijkse Wereldfeest tijdens het eerste weekend van juli en de Kadobeurs tijdens de eindejaar periode.

Agenda

Verslagen

Samenstelling

Afgevaardigde van een Ieperse organisatie die in of vanuit Ieper een permanente werking heeft rond ontwikkelingssamenwerking
Ieperlingen die zich willen inzetten voor de thema’s waarrond de raad werkt
Schepen Noord-Zuid
Noord-Zuid ambtenaar
 
Contactinformatie