Openbaarheid van bestuur

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Het Bestuursdecreet regelt onder meer de decretale verplichtingen inzake het openbaar maken van bestuursdocumenten. Het gemeentebestuur is verplicht om haar burgers zelf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. De openbaarheid van bestuur kan dus zowel actief als passief vervuld worden.

Gegevens aanvrager

Aanvraag openbaarheid van bestuur

Indien het om gevoelige informatie gaat, zoals privacygegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.