Aankomstverklaring (kort verblijf)

Maak een afspraak

De aankomstverklaring (bijlage 3) is een document dat een niet-EU/EER-burger ontvangt wanneer hij voor een periode van maximaal drie maanden in België verblijft. 

Voorwaarden

De aankomstverklaringen zijn bestemd voor buitenlandse burgers, die voor een kort verblijf (bijvoorbeeld als toerist) in België verblijven, maar niet in een hotel of een pension. U moet binnen de acht dagen na uw aankomst in ons land een aankomstverklaring (voor een niet EU-burger)  afhalen in de stad waar u verblijft.

Procedure

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Voor niet EU-burgers wordt die berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De aankomstverklaring voor een vreemdeling met kort verblijf is in ieder geval maximaal drie maanden geldig en kan slechts uitzonderlijk verlengd worden. 

Enkel EU-burgers kunnen in België werken met een bijlage 3ter, maar Kroaten moeten ook tijdens deze periode een arbeidskaart B kunnen voorleggen. Vreemdelingen met een 'bijlage 3' of bijlage 3ter staan slechts geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.

Meebrengen

Paspoort + recente foto

Maak een afspraak

Contactinformatie