Identiteitskaart niet-Belg

Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de PIN- en PUK-code per post ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

   

 • Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

  Ofwel word je in het bezit gesteld van een kartonnen kaart (immatriculatieattesten model A of Model B) ofwel krijg je een elektronische vreemdelingenkaart (E of F).

  Welke types van verblijfstitels zijn er?

  • A = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf;
  • B = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
  • C = Identiteitskaart voor vreemdelingen;
  • D = EG - langdurig ingezetene in België;
  • E = Verklaring van inschrijving;
  • E+ = Document ter staving van duurzaam verblijf;
  • F = Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
  • F+= Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;
  • H = Europese blauwe kaart

   

Meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • twee recente pasfoto's van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Bedrag

 • Aanvraag via normale procedure: (3 tot 4 weken): 20,30 euro
 • Aanvraag via spoedprocedure met levering in de gemeente (aanvraag vóór 15u, afhaling: dag van aanvraag + 3 werkdagen) : 104,60 euro

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
Maak een afspraak

Contactinformatie