Aangifte tweede verblijf

Online aanvragen Maak een afspraak

Een tweede verblijf is een woning die niet leeg staat en die door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan in gebruik is als woning waar niemand gedomicilieerd staat. De woning beschikt over woongelegenheid, slaapgelegenheid, kookgelegenheid, badkamer en de nodige nutsvoorzieningen en voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Vlaamse Wooncode). 

Voorwaarden

Een tweede verblijf wordt belast indien de woning op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerd staat als tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het belastbaar goed waarin het 2de verblijf is gevestigd.

Procedure

Je kan een aangifte van een tweede verblijf online doen of bij de dienst Wonen zelf.

Bedrag

Aanslagjaar 2023: 819 euro

 

Uitzonderingen

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

•  het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroeps- en/of handelsactiviteit. Het vestigen van een maatschappelijke zetel houdt geen vrijstelling van de belasting in.
• garages, tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s en woonaanhangwagens.
• de kamers die deel uitmaken van de uitbating van logiesverstrekkende bedrijven.
• de woongelegenheid die werd opgenomen op een inventaris of register in het kader van de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd en leegstaand.
• woongelegenheden met een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen worden als leegstaand beschouwd.
• woongelegenheden waar geen meubilair, sanitaire- en/of kookvoorzieningen aanwezig zijn worden als leegstaand beschouwd.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie