Aangifte tweede verblijf

Online aanvragen Maak een afspraak

Een tweede verblijf is een woning die niet leeg staat en die door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan in gebruik is als woning waar niemand gedomicilieerd staat. De woning beschikt over woongelegenheid, slaapgelegenheid, kookgelegenheid, badkamer en de nodige nutsvoorzieningen. 

Voorwaarden

Een tweede verblijf wordt belast indien de woning op 1 januari van het aanslagjaar geregistreerd staat als tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het belastbaar goed waarin het 2de verblijf is gevestigd.

In bepaalde gevallen kan vrijstelling voor de betaling van de belasting voor tweede verblijf toegekend worden.

Procedure

Je geeft zelf bij de dienst Financiën aan dat je de woning als tweede verblijf gebruikt.

Wanneer de woning op 1 januari van het aanslagjaar als tweede verblijf geregistreerd staat, krijgt de belastingplichtige een aangifte.

Bedrag

Aanslagjaar 2016 en 2017: 625,00 euro

Aanslagjaar 2018 en 2019: 650,00 euro

Uitzonderingen

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

  • het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen
  • de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend
  • toeristische logies die op 1 januari van het aanslagjaar onder de toepassing vallen van het belastingreglement op het exploiteren van toeristische logies
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie