Euthanasie - wilsverklaring

Maak een afspraak

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Procedure

U laat de wilsverklaring registreren bij uw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De wilsverklaring euthanasie gedateerd vanaf 2 april 2020 blijft onbeperkt geldig, maar de wilsverklaring die vóór deze datum is opgesteld blijft slechts geldig voor de periode van 5 jaar. Door deze te hernieuwen of te herzien, kan u deze ook omzetten naar onbeperkte duur.

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Meebrengen

Als u een exemplaar van de wilsverklaring wilt laten registreren bij uw gemeentebestuur, hebt u de volgende documenten nodig:

  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • kopie van de identiteitskaarten van de getuigen

Bedrag

Kosten

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie