Straatgeveltuintje

Online aanvragen

Een geveltuin zet je woning letterlijk in de bloemetjes, laat de hele straat opfleuren en tovert een fijn stukje natuur midden in stad of dorp. Deze minituin kan bestaan uit een of meer klimplanten en/of lagere planten die wortelen in een klein stuk opengewerkte bodem in het voetpad, tegen de gevel aan.

Eén stoeptegel (30 x 30 cm) langs de gevel uit het voetpad wegnemen is eigenlijk al voldoende, je kan ook een iets groter bodemoppervlak vrijmaken voor een geveltuin, bijvoorbeeld 2 of 3 tegels.

In het overzicht die je kan zien in de folder kiezen we voor soorten die niet enkel mooi zijn, maar ook aantrekkelijk voor allerlei insecten (bijen, zweefvliegen, vlinders) en vogels.

Voorwaarden

 • Een geveltuintje kan aangelegd worden indien het voetpad over een breedte van minstens 1,50 m vrij is, zodat na aanleg een vrije doorgang van minstens 1,20 m verzekerd is over de gehele breedte van de gevel.
 • De maximale breedte van het tuintje mag 30 cm bedragen, afboording inbegrepen. Mogelijke schade door (graaf)werk aan leidingen en kabels veroorzaakt, valt ten kosten van de uitvoerder. Het is dus aangeraden zich op voorhand tot de nutsbedrijven te wenden teneinde de ligging van deze leidingen te kennen. Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, pictogrammen, huisnummer, enz. moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. De plantengroei dient zich te beperken tot de gevel van het pand waarvoor een vergunning werd verkregen.
 • De uitgebroken bestrating moet afgeboord worden om verzakking te voorkomen. De uitgebroken betegeling moet gebruikt worden als afboording van het tuintje. Waar het voetpad een andere verharding dan betontegels vertoont is deze afboording d.m.v. betontegels gewenst. Deze afboording mag maximaal 10 cm uitsteken.
 • Het onderhouden van het tuintje valt ten laste van de vergunningshouder. De voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden dat de vereiste minimum doorgang van 1,20 ù op gelijk welke hoogte vrij blijft. Eventuele herstellingen aan het voetpad, ten gevolge van het tuintje, zullen door de bevoegde gemeentediensten gebeuren op kosten van de vergunninghouder. De vergunninghouder verbindt er zich toe onverwijld elke verzakking of andere beschadiging van het voetpad aan het Stadsbestuur mee te delen en zelf de voorlopige en nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
 • Alle dood of levend materiaal, in het tuintje verwerkt, blijft eigendom van de vergunninghouder. De vergunninghouder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die zouden voortspruiten uit het bestaan van het geveltuintje. Hij zal de door de bevoegde gemeentediensten opgelegde herstellingswerken op eerste verzoek onmiddellijk uitvoeren. De vergunninghouder waarborgt de gemeente en de betrokken nutsbedrijven, tegen alle vorderingen die tegen hen door derden zouden worden ingesteld, als gevolg van de verleende vergunning.
 • De bevoegde gemeentedienst en nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van materialen te eisen ten behoeve van hun werkzaamheden. Door het verlenen van de vergunning kan het gemeentebestuur noch een nutsbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke beschadiging veroorzaakt aan een geveltuintje.
 • De vergunning vervalt wanneer het geveltuintje geheel of gedeeltelijk wordt weggebroken, niet meer wordt onderhouden of bij woonstverandering van de vergunninghouder. De bevoegde dienst zal het voetpad op kosten van de vergunninghouder in de oorspronkelijke toestand herstellen.
 • Een nieuwe vergunning dient aangevraagd :
  • telkens de afmetingen van het geveltuintje veranderen
  • indien er binnen de acht maanden van de bestaande toelating geen gebruik gemaakt wordt
  • bij iedere nieuwe bewoning.
 • Op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen zullen de geveltuintjes die afwijkingen vertonen, worden weggebroken of in overeenstemming gebracht worden met de bestaande reglementering zonder dat het stadsbestuur de reden van zijn handelswijze hoeft te rechtvaardigen en zonder dat het tot enige schadevergoeding kan verplicht worden

Procedure

Wie een geveltuin wil inrichten, dient hiervoor toelating te krijgen van het gemeentebestuur. Je neemt immers een stukje openbaar domein van het voetpad in, en er dient vooraf gecontroleerd te worden of er geen hinderlijke situaties kunnen ontstaan. Je neemt hiervoor tijdig contact op met de stedelijke groendienst via het online aanvraagformulier.
Na een plaatsbezoek wordt advies opgemaakt, waarop het stadsbestuur (al dan niet) zijn toelating geeft. Deze werkwijze neemt zowat 4 weken in beslag. In de meeste gevallen wordt er groen licht gegeven en kan je aan de slag.

Regelgeving

Download onderaan deze pagina het volledige reglement.

Online aanvragen

Contactinformatie