Premie voor sanering en klein comfort

Voor bepaalde werken kan men bij de stad een premie aanvragen.

Voorwaarden

 • De premie moet vóór de start van de werken aangevraagd worden aan de hand van het aanvraagformulier. Hierna volgt een plaatsbezoek.
 • De aanvraag tot uitbetaling van de premie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde formulier samen met de facturen (geen kasticketten, bestelbons of verzendingsnota’s).
 • Facturen ouder dan 1 jaar op datum van de aanvraag komen niet in aanmerking. Uitzondering hierop zijn de facturen voor werken mbt opstijgend grondvocht. 
 • Deze facturen mogen tot 3 jaar oud zijn ingevolge gefaseerde uitvoering van de werken). 
 • De facturen moeten op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; zowel facturen van aangekochte materialen als facturen voor uitgevoerde werken komen in aanmerking.
 • De woningen moeten meer dan 20 jaar oud zijn en het kadastraal inkomen bedraagt minder dan 750EUR (het betreft het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het laatste aanslagjaar voor de start van de werken).
 • Deze premie kan voor een zelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden, per categorie van werken.
 • De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door huurder. In dit laatste geval moet er een schriftelijk akkoord zijn van de eigenaar over de uit te voeren werken.
 • Door een eigenaar van verschillende woningen kan slechts voor één woning de gemeentelijke premie worden aangevraagd.
 • Binnen een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de dag van de eerste aanvraag, kan per woning de gecumuleerde toelage maximum 1860EUR (voor woningen met een KR500EUR) en 1000EUR(voor woningen met een KI tussen 500EUR en 750EUR) bedragen.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Aansluiting op het openbaar drinkwaternet en voorzien van een aansluiting in het keukengedeelte van de woning voor zover het bestaande circuit voor regenwater dat niet bestemd is voor gebruik als drinkwater (zoals in badkamer, toilet, garage en tuin) niet wordt gesloopt.
 • Het installeren van een eerste binnen-WC met spoeling en noodzakelijke rioleringswerken en verbouwingswerken.
  De werkzaamheden bestaan uit het installeren van een basisuitrusting, namelijk een WC met spoeling, een efficiënt verluchtingssysteem, alle leidingen en afvoeren en aansluiting op de riolering. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking.
  Het WC in kwestie is voorzien van een waterspaarsysteem.
 • Het installeren van een eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken: hieronder wordt verstaan: het installeren van een bad of douche, het voorzien van een warmwatervoorziening (vervanging van een versleten warmwatervoorziening zonder andere werken aan de sanitaire installaties komt niet in aanmerking), alle noodzakelijke leidingen voor aansluiting op het waterleidingsnet en riolering, het bijhorend kraanwerk en de nodige hulpstukken. 
  De badkamer moet uitgerust zijn met een geschikt verluchtingssysteem. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking. De kosten voor vloeren en betegeling komen niet in aanmerking.
  De verwarming van het water gebeurt via een veilig geplaatst doorstroomtoestel of zonneboiler.
 • Het bestrijden van opstijgend grondvocht (hetzij door onderkappen en voorzien van ondoordringbaar membraan hetzij door injecteren onder druk)
 • Het verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik

Procedure

 • Vóór de start van de werken dient men het online aanvraagformulier 'aanvraag gemeentelijke premie sanering en klein comfort' in te vullen. 
 • Na de werken dient men het online aanvraagformulier 'aanvraag tot uitbetaling gemeentelijke premie sanering en klein comfort' in te vullen. Hierbij dient men alle facturen te uploaden die de uitvoering van de werken aantonen.

Bedrag

Aard der werken Minimum bedrag factuur (btw incl) Subsidiebedrag
aansluiting op het waternet en voorzien van aansluiting tot in het keukengedeelte 250 EUR 250 EUR
installeren of naar binnen brengen ven een eerste wc met waterspoeling  125 EUR bedrag facturen met een min. van 125 EUR en max. 250 EUR
installeren van eerste sanitaire voorziening 750 EUR 500 EUR
bestrijden van grondvocht 1.250 EUR 750 EUR
verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektriciteitsvoorziening  750 EUR 500 EUR

Uitzonderingen

Tweede verblijven en vakantiewoningen worden uitgesloten voor deze premie.

Regelgeving

De gemeentelijke overheid kan steeds een onderzoek ter plaatse instellen om na te gaan of de werken werden uitgevoerd. Als blijkt dat de uitgevoerde werken niet beantwoorden aan de gemaakte afspraken, kan de gemeente het toegekende bedrag terugvorderen.

Contactinformatie