Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

RUP staat voor 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'. Met dit plan legt de overheid in een bepaald gebied de (bodem)bestemming vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Een RUP is dus een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De RUP's zijn veel flexibeler dan de BPA's. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen ook modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het RUP is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

Proces tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (Klik op de figuur voor een groter beeld.).

Stroomschema procedure RUP

1. proces- en startnota:

Een procesnota is een toelichtend document waarin de stappen van het proces worden omschreven, zowel de stappen die al doorlopen zijn als de stappen die nog gezet moeten worden om tot een finaal RUP te komen. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

De startnota is een document dat de “start” vormt van de procedure om tot een RUP te komen. Een startnota omschrijft de doelstellingen van het RUP alsook de te onderzoeken milieueffecten.

Na goedkeuring door het college wordt

  • een participatiemoment georganiseerd
  • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
  • advies gevraagd aan de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

2. scopingnota:

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft aan hoe omgegaan wordt met de adviezen en de inspraakreacties. Het bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen. Daarnaast geeft het richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

  • alle adviezen op de startnota worden verwerkt tot een scopingnota
  • de scopingnota wordt goedgekeurd door het college

3. voorontwerp RUP: na goedkeuring door het college wordt

  • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
  • advies gevraagd aan de Gecoro

4. ontwerp RUP: na goedkeuring door de gemeenteraad

  • wordt advies gevraagd aan de deputatie en het departement omgeving
  • wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen
  • adviseert de Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften

5. goedkeuring RUP: het RUP wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Na verloop van de schorsings-/vernietigingstermijn en publicatie in het staatsblad is het RUP rechtsgeldig.

Ontdek alle actieve bpa’s en rup’s op via de webpagina planologie. Hier is het mogelijk alle verordenende plannen en verordeningen te raadplegen.