Publicatiefonds Ieper

 

Aanvragen publicatiefonds

 

Waar gaat het over?

Het Publicatiefonds Ieper wil publicaties die een link hebben met Ieper ondersteunen. Zo stimuleert het Publicatiefonds een breed en rijk aanbod van literair werk, dat ze tot bij zo veel mogelijk lezers wil brengen. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, een vorm van begeleiding of samenwerking.

Het Publicatiefonds is een initiatief van de Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Archief Ieper, dé Academie Ieper en met steun van Stad Ieper. 

Het Publicatiefonds is in 2020 ontstaan vanuit de tweejaarlijkse Prijs voor Historische Publicatie die reeds sinds 2008 werd uitgereikt. Daarvoor was er sinds 1988 de jaarlijkse prijs voor Cultuurhistorische Monografie die zich richtte op historisch onderzoek en het publiceren en verspreiden ervan, afwisselend voor universitairen en niet-universitairen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

1. Elke niet-periodieke publicatie komt in aanmerking:

  • Genre: fictie en non-fictie; roman, literatuur, poëzie, thriller, toneeltekst, filmscript, kortverhaal en novelle, wetenschappelijke publicatie.
  • Vorm:  Publicaties kunnen onder meer zijn: boeken of digitale informatiedragers.
  • Inhoud: Cultuurhistorisch (historisch, archeologisch, kunsthistorisch, biografisch, taalkundig, volkskundig, heemkundig, familiekundig, religieus, sociaal-economisch, militair, geografisch,…), kunst, mode, design, toerisme, historische fictie, muziek, sport, maatschappelijk, humor,  …

2. De publicatie moet een duidelijke band hebben met Ieper of een creatie zijn van een auteur gedomicilieerd in Ieper.    

3. De publicatie mag geen deel uitmaken van een grotere publicatie (zoals bv. een tijdschriftartikel).

4. Eindwerken en thesissen op zich komen niet in aanmerking.

5. De aanvrager is (één van) de auteur(s) en/of de uitgever van de publicatie. De publicatie mag het werk zijn van één auteur of van verschillende auteurs (vb. een vereniging).

6. De publicatie moet in het Nederlands geschreven zijn.

7. De aanvraag voor de publicatie gebeurt uiterlijk vier maanden voor de publicatiedatum.

Zie ook de overige bepalingen in het reglement van het Publicatiefonds.

 

Hoe verloopt een aanvraag?

1. De aanvrager dient uiterlijk vier maanden voor de publicatiedatum een aanvraag in. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Aanvragen Publicatiefonds’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier aangevraagd worden via onderstaande link naar de papieren formulieren. Het is belangrijk dat in de aanvraag alle elementen volledig en helder geformuleerd worden en dat commissie een goed beeld krijgt van de inhoud van het werk. Bezorg bij de aanvraag bij voorkeur een werkversie van de publicatie. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen. 

2. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie ad hoc met vertegenwoordigers van Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper, dé Academie Ieper en indien nodig leden met een specifieke expertise. De beslissing over de aanvragen wordt bekrachtigd door de raad van bestuur van de cultuurraad. De beslissing is onherroepelijk. Tegen de beslissing kan geen beroep aangetekend worden. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld en getoetst aan de volgende criteria:

 • de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking;
 • de inhoudelijke relevantie van de publicatie, de originaliteit en uniciteit;
 • (indien van toepassing) de kwaliteit van de verwijzing naar de bronnen of documenten waarop de publicatie steunt;
 • de omvang van de publicatie;
 • het publieksgerichte concept en het beogen van de communicatie en distributie;
 • de haalbaarheid;
 • de kwaliteit van het zakelijke aspect, de financiële onderbouw en realiteitsgehalte van de begroting.
 • Er moet een duidelijke link zijn met Ieper.

3. De uitbetaling van een financiële ondersteuning gebeurt in één keer naar aanleiding van de effectieve realisatie en dus op voorwaarde dat er zekerheid is van de uitvoering van het project. Indien de publicatie niet gerealiseerd wordt, wordt een eventueel toegezegde steun niet uitbetaald. De publicatie moet binnen een jaar na de toekenning van de bijdrage zijn gerealiseerd. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan van deze termijn worden afgeweken.

4. Ingeval van toekenning moet in het colofon van de publicatie de naam en het logo van het fonds, van de cultuurraad en van de stad Ieper worden opgenomen en de volgende tekst: “Deze publicatie kwam tot stand met steun van het  Publicatiefonds van de Stad Ieper en Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper, dé Academie Ieper.” Na publicatie ontvangt het fonds zes exemplaren van de publicatie.  

Aanvragen publicatiefonds

Uitzonderlijk kunnen aanvragen ook op papier ingediend worden.

 

Regelgeving

Reglement publicatiefonds (juli 2020)

Contact