Ondersteuning vrijwilligersprojecten

Online aanvragen

Subsidie ter ondersteuning van stage en vrijwilligerswerk van korte duur in het kader van internationale en ontwikkelingssamenwerking

Regelgeving

Artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en de gemeenteraad van de stad Ieper voorzien jaarlijks een toelage in de gemeentelijke begroting voor Ieperlingen die een buitenlandse stage of vrijwilligerswerk aangaan in het kader van internationale ontwikkelingssamenwerking.
 
Artikel 2: Deze subsidie heeft als doel een financiële en morele ondersteuning te bieden aan individuele Ieperlingen die deelnemen aan een project in een ontwikkelingsland. Internationale projecten kunnen een gunstige invloed hebben op de manier waarop  ontwikkelingssamenwerking wordt gepercipieerd en kunnen bijdragen tot een groter draagvlak voor het stedelijke beleid.
 
Artikel 3: Om voor een toelage in aanmerking te komen
 
3.1. moet de stagiair of de vrijwilliger voldoen aan volgende voorwaarden:
- De minimum leeftijd is 16 jaar en de betrokkene moet in Ieper gedomicilieerd zijn.
- Het engagement moet substantieel en aantoonbaar zijn, zowel in de voorbereiding en nawerking van het project als tijdens de reis zelf.
- De stage of het vrijwilligerswerk wordt vooraf besproken met de verantwoordelijke van de Noord-Zuiddienst en getoetst aan de vooropgestelde voorwaarden.
- Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het daartoe bestemd aanvraagformulier minstens 1 maand voor de aanvang van het project, samen met het programma, volledig ingevuld bezorgd worden aan de verantwoordelijke van de Noord-Zuiddienst van de stad Ieper en aan de voorzitter van de Noord-Zuidraad.
- De betrokkenheid van Ieperlingen aanmoedigen (jeugdverenigingen, scholen, ngo’s,…)
- Van de vrijwilliger of stagiair wordt verwacht dat hij na afloop van de stage of het vrijwilligerswerk een verslag komt geven op een vergadering van de Noord-Zuidraad (binnen de drie maand na terugkomst) over het project.
- Nadien moet de betrokkene zijn medewerking verlenen aan een activiteit georganiseerd door de Noord-Zuiddienst. Op die manier wensen we onze inwoners aan te moedigen om kennis te maken met andere culturen en zich hier ook actief in te zetten.
- Bij het niet naleven van dit engagement kan het recht op subsidie vervallen.
 
3.2. moet het project voldoen aan volgende voorwaarden:
- Het project moet bijdragen tot een objectieve en eerlijke beeldvorming van de wereld en het internationaal ontwikkelingsbeleid.
- Het project mag geen toeristisch of commercieel karakter hebben.
- Het project moet een duidelijke link hebben met internationale ontwikkelingssamenwerking
- Haalbaar, kwalitatief en met een minimum duur van 4 weken werken binnen het project.
- Het project moet streven naar duurzame ontwikkeling en samenwerking
 
Artikel 4: De aanvragen kunnen heel het jaar worden ingediend.
 
Artikel 5: Het subsidiebedrag is afhankelijk van de volgende criteria:
- Voor studenten, werklozen en gepensioneerden:
   vanaf 4 weken gepresteerde vrijwilligerswerk of stage: 200 Euro
   vanaf 8 weken: 300 Euro
   vanaf 12 weken: 400 Euro
- Voor anderen:
   vanaf 4 weken gepresteerde vrijwilligerswerk : 150 Euro
   vanaf 8 weken : 200 Euro
   vanaf 12 weken : 300 Euro
 
Artikel 6: De Noord-Zuidraad en de verantwoordelijke van de Noord-Zuiddienst adviseren het CBS over de toelage van het ingediende project en het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelage.
 
Artikel 7: De goedgekeurde toelage wordt uitbetaald na afloop van het project en na het verslag voorgesteld te hebben op een bijeenkomst van de Noord-Zuidraad. Een zelfde persoon kan maar eens om de twee jaar een subsidie aanvragen voor
een stage of vrijwilligerswerk.
 
Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende inlichtingen vragen. De aanvrager verbindt zich ertoe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van het stadsbestuur te aanvaarden. Foutieve of onvolledige aangiften hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de subsidie tot gevolg.
 
Artikel 9: Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 januari 2017. De aanvragen worden in volgorde van indienen verwerkt.
 
Online aanvragen

Contactinformatie