Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Voorwaarden

Om na te gaan of bepaalde werken vergunningsplichtig zijn, kunt u steeds navraag doen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Onder andere voor volgende werken kan een vergunnings- of meldingsplicht gelden, afhankelijk van de voorschriften op het perceel:

 • Het bouwen, verbouwen, uitbreiden van een woning of ander gebouw (tuinhuis, garage, carport, etc.)
 • Het slopen van een gebouw of gedeelte van een gebouw
 • Het wijzigen van de gevels en/of de dakbedekking
 • Het wijzigen van het schrijnwerk in de voorgevel
 • De aanleg van een oprit, terras of andere verharding (zowel waterdoorlatende als niet-waterdoorlatende verharding)
 • Het aanleggen van een zwembad, vijver, etc.
 • Het plaatsen van afsluitingen
 • Het plaatsen van zonnepanelen
 • Het vellen van bomen
 • Terreinaanlegwerken, het ophogen van gronden
 • Het wijzigen van de functie van een gebouw (bv. vakantiewoning, kantoor, handel, reca, ambacht, etc.)
 • Het vermeerderen of verminderen van het aantal woongelegenheden in een gebouw
 • Het inrichten van een zorgwoning
 • Het plaatsen van publiciteit
 • Het verkavelen van gronden of het wijzigen van een verkaveling

Op de website van het Departement Omgeving kan algemene informatie omtrent de geldende wetgeving teruggevonden worden. Het al dan niet vergunningsplichtig zijn van bepaalde werken hangt daarnaast ook af van de geldende stedenbouwkundige voorschriften op het perceel. Er wordt best steeds navraag gedaan bij de dienst ruimtelijke ordening of bepaalde werken vergunningsplichtig/meldingsplichtig zijn en of het gevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

Bovendien zijn in Ieper enkele gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht die onder andere de vergunningsplicht aanvullen (voor het wijzigen van gevels én voor het wijzigen van het schrijnwerk of de dakbedekking van waardevolle gebouwen)

Vragen kunnen steeds per telefoon (057 451 660) of e-mail (ruimtelijke.ordening@ieper.be) gericht worden aan de dienst. Indien nodig kan een afspraak gemaakt worden om langs te komen bij de dienst (dit kan telefonisch via 057 451 660).

Procedure

Vergunningsaanvragen moeten digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. U kunt de aanvraag zelf indienen. Indien gewenst kan de aanvraag onder begeleiding van een loketmedewerker op de dienst ruimtelijke ordening opgeladen worden in het omgevingsloket. 

Na het indienen kan de verloop van het dossier opgevolgd worden door in te loggen in het Omgevingsloket.

Meebrengen

Om u zo vlot mogelijk te helpen, gelieve minstens volgende zaken mee te brengen naar de afspraak
 • Identiteitskaart + pincode
 • Inplantingsplan van het perceel
 • Minstens 3 foto’s
 • Grondplannen en gevelaanzichten op schaal van het voorwerp van de aanvraag

Bedrag

De dossierkost voor omgevingsvergunningsaanvragen kan geraadpleegd worden in het reglement

Regelgeving

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Contactinformatie