Mobiliteitsplan

Op een slimme manier en op maat van Ieper de actuele mobiliteitsuitdagingen aangaan. Dat is waar het nieuwe Ieperse mobiliteitsplan het kader voor vastlegt. Onder meer rond circulatie en fietsbeleid worden vernieuwende voorstellen geformuleerd.

Voorop staat de ambitie van een bereikbaar Ieper voor iedereen. Dat maakt een stad aantrekkelijk om er te wonen, te werken, te ondernemen, te bezoeken. Doorgaand verkeer in het centrum daarentegen wil het stadsbestuur ontmoedigen.

Het mobiliteitsplan zet ook volop in op het stimuleren van fietsgebruik, zoals het uitbouwen van een goed uitgeruste, veilige fietsring en verder optimalisatie van de fietsnetwerken en -voorzieningen.

Met een lokaal mobiliteitsplan legt een stad belangrijke principes vast voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid. Het gaat specifiek over thema’s zoals fietsroutes, zwaar vervoer, wegencategorisering, snelheidsregimes … De opmaak ervan is niet meer verplicht, maar zo’n plan biedt het bestuur wel een kader waaraan dan concrete beleidsinitiatieven verder getoetst kunnen worden.

Het vorige Ieperse mobiliteitsplan is al meer dan tien jaar oud en op vlak van trends en evoluties sterk verouderd. Het daarbij voorziene actieplan is bovendien grotendeels gerealiseerd. Ook het feit dat Vlaanderen de voorbije jaren zowel het decreet Basisbereikbaarheid als een nieuw systeem wegencategorisering lanceerde, zorgde voor de nood aan actualisatie van het plan.

Belangrijke krijtlijnen in het nieuwe mobiliteitsplan

In 2015 werd reeds beslist om geen volledig nieuw plan uit te werken, wel om het bestaande plan te verbreden en te verdiepen. Drie thema’s werden daarbij specifiek naar voren geschoven: het fietsbeleid, circulatiemaatregelen en trage wegen. Het plan legt daarrond enkele belangrijke krijtlijnen vast.

  • Fietsbeleid: er wordt een goed uitgeruste en veilige fietsring uitgetekend rond de stad, waar de fietser zoveel mogelijk voorrang heeft. De invoering van fietsstraten/fietszone wordt onderzocht. Het plan voorziet extra fietsenstallingen op strategische locaties doorheen centrum en deelgemeenten.
  • Circulatie: bedoeling is om de doorstroming rond het centrum van Ieper te verbeteren en zo het doorgaand verkeer te weren. Er worden enkele concrete voorstellen geformuleerd voor de Plumerlaan en de stationsomgeving. 
  • Trage wegen: trage wegen kunnen een grote meerwaarde bieden voor recreatieve en functionele verplaatsingen, te voet of met de fiets. Er zal een actieplan worden opgesteld om die wegen optimaler in te zetten in deze netwerkvorming voor trage weggebruikers.

Een bereikbare stad en deelgemeenten

Hoofdlijn van het nieuwe mobiliteitsplan is een bereikbare stad en deelgemeenten. Dat is essentieel voor de vele bewoners maar ook voor bezoekers, handelaars en horeca. We willen zoveel mogelijk mensen te voet of met de fiets, maar ook het openbaar vervoer en de wagen blijven voor velen noodzakelijk.

Voor wie minder mobiel is of wie snel een boodschap wil doen onderweg van of naar het werk, moet dat eveneens kunnen. We zetten daarom verder in op shop&go-parkeerplaatsen waar men gratis kan parkeren voor 30 minuten. Dat zorgt voor een optimale rotatie. De parkeerdruk verlichten maakt het ook voor bewoners een pak aangenamer.

Voor wie langere tijd in het centrum doorbrengt, zoals bezoekers of werknemers, zijn er de gratis randparkings of de parkeerplaatsen betalend lang parkeren. Het parkeerbeleid werd vorig jaar geoptimaliseerd en werpt z’n vruchten af.

Andere aspecten waar het stadsbestuur zeker op wil inzetten zijn elektrische oplaadpunten, het ondertekenen van het werfcharter voor zwaar verkeer, verder uitbouwen van veilige schoolomgevingen en deelmobiliteit. Zowel het centrum als elke deelgemeente krijgen een mobipunt, waar overgestapt kan worden van het ene vervoersmiddel op het andere.

Mobiliteit is geen losstaand gegeven

Het mobiliteitsplan is opgemaakt in afstemming met onder meer het regionaal mobiliteitsplan, maar ook met het Ieperse klimaatplan. Dat wordt binnenkort voorgesteld. Het mobiliteitsplan benadrukt verder dat mobiliteit geen losstaand gegeven is, maar in zeer nauwe wisselwerking staat met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening en openbaar domein.

Comfortabele voetpaden en fietsvoorzieningen zijn onmisbaar als je over mobiliteit spreekt. Bij elke heraanleg van straten en pleinen kijken we telkens hoe we de mobiliteit ook kunnen verbeteren, zowel naar comfort als naar veiligheid toe.

101 concrete acties

Verder is bij het mobiliteitsplan een lijst opgenomen waarin maar liefst 101 concrete acties opgesomd staan om te realiseren op korte, middellange en lange termijn. Verschillende acties zullen nog deze legislatuur worden verwezenlijkt. Andere vragen dan weer een langere uitrolperiode bijvoorbeeld omwille van onderzoeken, samenwerking met externe partners zoals de provincie, Vlaanderen, de Vlaamse waterweg …

Verdere communicatie

In de septembereditie van het stadsmagazine Iedereen Ieper wordt het nieuwe mobiliteitsplan uitgebreid toegelicht.

    

Contactinformatie