Individueel bezoldigd personenvervoer

Vanaf 1 januari 2020 kunnen uitbaters een hervormde vergunning voor het uitbaten van een taxidienst aanvragen. Voor straattaxi's worden de vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied voor taxi's geschrapt. De Vlaamse overheid wil met deze maatregelen de markt meer laten spelen, in de hoop dat er meer aanbod qua taxi’s komt en dat de prijzen gaan dalen.

Wat is een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer?

Op deze aanvraag zijn het decreet van 29 maart 2019 en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019  betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van toepassing.

Met een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

  • het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd
  • het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt
  1. straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats waarover de exploitant beschikt;
  2. standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer;
  3. ceremonieel vervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst;
  4. OV-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen;
  • de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als standplaatstaxi, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst
  • de bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald.

 

Wat is een exploitant?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer exploiteert.

Regelgeving

Klik hier voor meer info omtrent het decreet individueel bezoldigd personenvervoer (taxidecreet).

Bekijk het taxidecreet

Bekijk het uitvoeringsbesluit


Contactinformatie