Herbruikbare graven

Maak een afspraak
Stad Ieper stelt oude graven voor hergebruik ter beschikking.

Het gaat om graven waarvan de concessie vervallen is en waar gedurende ruim een jaar bordjes gestaan hebben om de nabestaanden hiervan op de hoogte te brengen.  Als niemand de concessie hernieuwt, dan worden de graven en graftekens na dat jaar eigendom van de stad en kunnen ze ook verwijderd worden.
Bij het beheer van de Ieperse begraafplaatsen staat de zorg voor funerair erfgoed centraal. Het laten hergebruiken van graven met waardevolle graftekens kadert volledig in deze bekommernis.  Het is één van de mogelijkheden om graven met een esthetische, kunstzinnige waarde en funeraire symboliek voor de sloophamer te behoeden. 
Ook minder waardevolle graven die nog in goede staat zijn, worden voor hergebruik aangeboden om zo de inbreiding van onze begraafplaatsen te bevorderen.

De selectie zal ter plekke aan de graven op de begraafplaats kenbaar gemaakt worden. Bij elk graf hoort een engagementsverkaring.  Daarin staan alle voorwaarden om een concessie te kunnen nemen op het graf.
Geïnteresseerden hebben maximum 1 jaar tijd om aan alle voorwaarden te voldoen.  De concessies worden toegekend voor 30 jaar en aan dezelfde prijs als de concessies voor de nieuwe graven.

Verdere inlichtingen op het stadhuis, dienst Leven, Begraafplaatsen  057 451 722.
 

Voorwaarden

Per graf kunnen specifieke voorwaarden opgelegd worden. Onderstaand de algemene voorwaarden.

 •  Het grafteken blijft eigendom van het gemeentebestuur en wordt in stand gehouden of, indien nodig hersteld door de nieuwe concessiehouder volgens de criteria van de commissie funerair erfgoed.

 • Het toevoegen van de persoonlijke gegevens moet gebeuren op een esthetisch verantwoorde en passende wijze en mag geen permanente schade berokkenen aan het oorspronkelijke grafteken. Het voorstel van ontwerp moet voor goedkeuring voorgelegd worden aan de commissie funerair erfgoed.

 • Er zal op regelmatige basis controle zijn op het onderhouden en instandhouden van het grafteken. Indien vastgesteld wordt dat het graf niet onderhouden wordt zoals vastgelegd in de engagementsverklaring en het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen, kan de procedure van verwaarlozing opgestart worden.

 • Kostprijs
  • De concessies worden toegekend aan de tarieven vastgelegd in het tariefreglement.
   - Een concessie voor 2 m² voor 30 jaar in een grafkelder bedraagt 500,00 euro.
   - Eénpersoonskelder : + 660,00 euro
   - Tweepersoonskelder : + 760,00 euro
   - Driepersoonskelder : + 900,00 euro

  • Het is mogelijk om 4 boventallige urnen met maximumafmetingen van een hoogte van 27 cm en een doorsnede van 20 cm per niet-afgesloten laag bij een kist te plaatsen op voorwaarde dat er voldoende ruimte beschikbaar is. De kostprijs in toepassing van het tariefreglement bedraagt 250,00 euro per bijgezette asurne.

  • Een concessie voor 1 m² voor 30 jaar in een urnengraf bedraagt 500,00 euro.
   - Urnenkelder : + 200,00 euro
 
 • De periode tussen de ondertekening van de engagementsverklaring en het sluiten van de concessie bedraagt maximum 1 jaar. Als voldaan wordt aan alle voorwaarden, opgelegd in de engagementsverklaring, wordt het graf in concessie gegeven voor 30 jaar. De concessie gaat in op de datum van de ondertekening van de aanvraag van de concessie. Indien er niets ondernomen werd, vervalt na 1 jaar de engagementsverklaring en wordt het graf opnieuw ter beschikking gesteld aan andere geïnteresseerden.
 
 
 
 
 
Maak een afspraak

Contactinformatie