GRUP dorpskern Vlamertinge

1. GRUP Dorpskern Vlamertinge
 
Vlamertinge
 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS – herziening 8 maart 2018) selecteerde de Stad Ieper drie hoofddorpen rond Ieper: Boezinge, Elverdinge en Vlamertinge. Boezinge en Elverdinge werden geselecteerd als hoofddorp om voornamelijk de potenties van kwalitatief wonen te benutten. Vlamertinge werd naast deze potenties voor wonen ook geselecteerd als hoofddorp door de grote tewerkstelling op het bedrijventerrein. Door de compactheid van de drie dorpen en het omliggende landschap zijn de verdichtingsmogelijkheden kleiner dan in het stedelijk gebied. In het GRS geeft de Stad Ieper dan ook aan dat het cruciaal is om een onderzoek te starten naar verdichtingsmogelijkheden van de kernen in buitengebied en hierbij te bepalen waar verdichting wel of niet wenselijk is. Tegelijkertijd moet de netto-woonprogrammatie nog verankerd worden in een RUP per dorp.

De Stad Ieper grijpt de opmaak van de drie RUP’s voor de hoofddorpen aan om keuzes te maken inzake verdichting en na te gaan welke zoekzones uit het GRS al dan niet moeten worden aangesneden. Maar het gaat om meer dan de verdichtingsopgave alleen. De RUP’s hebben als uitgangspunt een kwalitatieve woonomgeving voor de hoofddorpen te verzekeren en de huidige identiteit te versterken. Daarbij is het belangrijk dat toekomstige ontwikkelingen in het dorp hieraan bijdragen.

De opmaak van een RUP voor de drie hoofddorpen: Vlamertinge, Elverdinge en Boezinge is gestart met het overkoepelend vooronderzoek voor een globale visie en ruimtelijke strategie voor de drie dorpen die neergeschreven werd in de Ambitienota voor de 3 hoofddorpen.

Na het vooronderzoek werd het RUP-proces van Vlamertinge opgestart, nog in 2022 volgt de opstart van het GRUP voor Boezinge en Elverdinge.

Op 2 maart 2020 heeft het college de startnota GRUP dorpskern Vlamertinge goedgekeurd.

Over de startnota GRUP dorpskern Vlamertinge werd een raadpleging georganiseerd van 9 januari 2021 t.e.m. 9 maart 2021. Hiervoor werd samengewerkt met ambassadeurs uit Vlamertinge en werd de campagne 'Droom jouw Vlamertinge' georganiseerd.

De ontvangen reacties en adviezen tijdens de raadpleging werden verwerkt in de scopingnota. De scopingnota werd goedgekeurd door het college op 30 mei 2022.
 
2. Raadpleeg de verschillende nota's

Deze ambitienota bevat het vooronderzoek en de overkoepelende ambities voor de opmaak van de drie RUP’s voor Vlamertinge, Elverdinge en Boezinge. Hiermee werd een overkoepelende visie op de gewenste, ruimtelijke evolutie van de drie dorpen uitgewerkt.

Ambitienota 3 hoofddorpen Vlamertinge, Boezinge en Elverdinge 
 
De startnota is een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie voor het plangebied. 

Startnota GRUP dorpskern Vlamertinge 

Na verwerking van de gegevens uit de publieke raadpleging en de adviesvraag over de startnota werd de scopingnota opgesteld. In de scopingnota wordt aangegeven hoe met de input zal omgegaan worden. De scopingnota bouwt verder op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota.

Scopingnota GRUP dorpskern Vlamertinge 

Scopingnota GRUP dorpskern Vlamertinge - bijlage kaarten
Op basis van de planMERscreening werd door de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Team Omgevingseffecten Milieueffectrapportage bevestigd dat er geen planMER dient opgesteld bij dit GRUP.

 

De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Procesnota GRUP dorpskern Vlamertinge 

 

3. Ruimteljke uitvoeringsplannen (RUP)

 

Wil je weten wat een startnota en/of een procesnota inhoudt? Lees dan de rubriek 'procedure en toelichting kernbegrippen' op deze pagina