Genealogische opzoeking in niet-openbare akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Wens je voor jouw genealogisch onderzoek een uittreksel of afschrift te ontvangen uit niet-openbare akten en bevolkingsregisters? Dan kan dat, mits je toestemming hebt van de personen waarop de akte of het bevolkingsregister betrekking heeft.

Indien de persoon overleden is of niet wilsbekwaam kan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan, zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad deze toestemming geven. Indien de persoon die de toestemming moet geven minderjarig is, wordt deze gegeven door diens wettelijke vertegenwoordiger. Indien de aanvrager de contactgegevens niet kent van de personen die hun toestemming moeten geven, kan hij bij de aanvraag een communicatie aan deze personen toevoegen die de ambtenaar van de burgerlijke stand doorstuurt in zoverre deze een gekend adres in België hebben. De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op het verzoek van de aanvrager.

Via onderstaand formulier kan je jouw aanvraag bij de dienst Leven indienen.

Start je aanvraag

 


Contactinformatie