GAS openbare orde

Een gemeentelijke administratieve sanctie voor inbreuken tegen de openbare orde kan opgelegd worden wanneer vastgesteld wordt dat er een overtreding begaan is tegen de openbare veiligheid, rust en gezondheid of als je overlast veroorzaakt. De inbreuken waartegen een administratieve geldboete opgelegd kunnen worden, zijn opgenomen in de zonale en lokale politieverordening openbare orde.

Voorbeelden van inbreuken zijn zwerfvuil, wildplassen, het aanbrengen van graffiti, lawaaihinder veroorzaken, het achterlaten van hondenpoep…

Zonale en lokale politieverordening openbare orde

Procedure

Vaststelling en kennisgeving

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door gemeentelijke vaststellers die daartoe bevoegd zijn. Zij stellen een bestuurlijk verslag op.

De administratieve procedure wordt opgestart binnen de twee maanden na vaststelling van de inbreuk door middel van aangetekende brief aan de overtreder. De brief bevat een uiteenzetting van de feiten en de kwalificatie van de inbreuk. Hierbij wordt ook een kopie van de vaststelling toegevoegd.

Verweer indienen

De overtreder kan binnen de 15 dagen na de kennisgeving verweer aantekenen per aangetekende zending. Afhankelijk van de vooropgestelde boete kan dat verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.

  • GAS-boetes lager of gelijk aan 70 euro

    Hiervoor kan je enkel schriftelijk verweer indienen. Dit gebeurt per aangetekende zending gericht aan de behandelende sanctionerend ambtenaar. Het adres vind je terug op de kennisgevende brief.


  • GAS-boetes van meer dan 70 euro

    Je kan zowel schriftelijk als mondeling verweer indienen. Bij een hoorzitting mag je jouw mondeling verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar die het dossier behandelt. De sanctionerend ambtenaar bepaalt het moment van de hoorzitting.
    Indien je gehoord wil worden, kan je een afspraak via 057 451 815 of sanctie@ieper.be

Na onderzoek van het verweer of na het verstrijken van de termijn waarbinnen de overtreder verweer kan aantekenen, doet de sanctionerend ambtenaar uitspraak of hij al dan niet een GAS-boete oplegt. Hij stuurt de kennisgeving per aangetekende brief naar de overtreder. De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.

Beroep

De overtreder heeft één maand de tijd om tegen de beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Doet hij dat niet, dan moet de boete ten laatste twee maanden na de kennisgeving betaald worden.

GAS-bemiddeling voor minderjarigen

Er is een verplichte bijstand door een advocaat die door de stafhouder van de orde van advocaten werd aangeduid.

De sanctionerend ambtenaar gaat over tot de procedure van ouderlijke betrokkenheid. Hierbij worden de ouders, de voogd of de personen die het goederecht hebben over de minderjarige, geïnformeerd over de feiten en gevraagd welke opvoedkundige maatregelen ze zullen nemen.

Voor minderjarigen voorziet de wetgeving ook een verplicht aanbod voor bemiddeling. Hierbij gaan de overtreder en benadeelde partij in overleg over de inbreuk en wordt er naar een alternatieve vorm van herstel gezocht. Bemiddelen kan enkel op voorwaarde dat de minderjarige overtreder zijn fout erkent.

De maximum geldboete voor minderjarigen bedraagt 175 euro, de maximale duur van gemeenschapsdienst is beperkt tot 15 uur.

Er kan beroep aangetekend worden bij de jeugdrechtbank tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Meer informatie

 


Contactinformatie