Aansluiting op rioleringsnet en keuring private waterafvoer

De aansluiting op het rioleringsnet en het maximaal afkoppelen van regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) is gemeentelijk gereglementeerd. Het door de gemeenteraad goedgekeurd zoneringsplan bepaalt welke woningen wel en welke woningen niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel. Dit is raadpleegbaar via het geoloket van de VMM.

 

Voorwaarden

Voor woningen die niet kunnen aangesloten worden op het gemeentelijk rioleringsstelsel (gelegen in de rode zone) dient de eigenaar zelf in te staan voor de zuivering van het afvalwater door middel van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). De eigenaar kan ook een overeenkomst afsluiten met de stad, mits een vaste eenmalige vergoeding van 2000,00 EUR + btw. (dienst Milieu)

De keuring van de private waterafvoer is verplicht in volgende gevallen :

* bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen of 
* bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA

Procedure

Om aan te sluiten op het rioleringsnet dient het aanvraagformulier (samen met het attest van keuring) gedateerd en ondertekend overgemaakt te worden aan de technische dienst.

Sedert 1 juli 2011 kan niet meer (her)aangesloten worden op het rioleringsnet zonder keuring van de private waterafvoer.

In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk. In de praktijk betekent dit dat er nagegaan wordt of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wet-geving en andere relevante voorschriften. De kosten van deze keuring zijn een last van de eigenaar. 

Deze keurder zal volgende zaken controleren, nadat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd:

  • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits
  • materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterpunt, vetafscheider, septische put
  • afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
  • infiltratie- en drainagevoorzieningen

Op het moment van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn :

  • goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing)
  • uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of schets van de afwatering) en waar van toepassing (nieuwbouw) bouwplan met rioleringsplan
  • eventueel facturen van de gebruikte onderdelen
  • eventueel foto’s van de private waterafvoer of van onderdelen ervan

Na afloop van de keuring zult u een conformiteitattest ontvangen. U dient dit aan de stadsadministratie voor te leggen, vooraleer u een aansluiting op het rioleringsnet kunt krijgen. Indien de aanleg niet conform is gebeurt, dient u de nodige aanpassingen uit te voeren vooraleer een herkeuring aan te vragen.

De eigenaar die niet voldoet aan de bepalingen van de aansluitplicht en/of afkoppelingsplicht of aan de individuele zuiveringsplicht stelt zich bloot aan een jaarlijkse gemeentelijke belasting van 1.000,00 EUR, verrekenbaar per maand.


Contactinformatie