Aannemerskaart

De aannemerskaart is van toepassing voor aannemers van werken bij het bouwen, afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten en/of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste uitrustingsgoederen en die hiertoe gebruik maken van een uitgerust dienstvoertuig waarvan de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van de werf vereist is voor de uitvoering van de werken.

Voor de prijs van 200,00 euro per jaar of 45,00 euro per maand kan men vrij parkeren in alle straten waar betalend parkeren / blauwe zone van toepassing is. 

Voorwaarden

  • Men moet aannemer zijn. 

    Onder aannemer van werken wordt verstaan elke persoon, rechtspersoon of aangestelde ervan die als beroepsactiviteit heeft het uitvoeren van bouwkundige of civieltechnische werken.

  • De kaart mag enkel gebruikt worden in een uitgerust dienstvoertuig

    Als uitgerust dienstvoertuig wordt beschouwd het voertuig, voorzien van gereedschappen, machines, voorraad en dergelijke meer, waarvan de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van de werf vereist is voor de uitvoering der werken. 

  • Elke aannemerskaart wordt maximum aan één nummerplaat gekoppeld. 


  • Men dient het voertuig bij aankomst te parkeren op een vrije parkeerplaats. Het plaatsen van parkeerverbod is niet toegestaan, dit betrft immers een ingebruikname van het openbaar domein. 

  • Voor elke andere ingebruikname van het openbaar domein dient een vergunning ingebruikname openbaar domein te worden aangevraagd. Indien er verkeershinder optreedt (voetgangers, fietsers, voertuigen,..) dient daarnaast een signalisatievergunning te worden aangevraagd. Een dergelijke vergunning wordt automatisch opgemaakt indien men aangeeft in het aanvraagformulier dat er verkeershinder zal optreden. 

Procedure

De digitale aannemerskaart kan hier online aangevraagd worden of bij het loket van de dienst openbaar domein tijdens de openingsuren. 

 

Bedrag

200,00 euro / jaar
45,00 euro / maand

Contactinformatie