Aanleg van privé opritten

Online aanvragen

De aanleg van een oprit, ter ontsluiting van een perceel op het openbaar domein is gemeentelijk gereglementeerd.

De kosten, met uitzondering van de aanleg van een eerste oprit met een maximum van 3 meter breedte, zijn ten laste van de aanvrager. Om uniformiteit na te streven worden de opritten aangelegd met grijze betonstraatklinkers.

Er geldt een algemeen verbod om werken of aanpassingen van of op het openbaar of privaat domein van de Stad Ieper uit te voeren. Uitzonderlijk mogen werken uitgevoerd worden door de aannemer van de bouwheer ingevolge de private bouwwerken. Mits toelating van de bevoegde ambtenaar en onder volgende bijzonder voorwaarden:

1. deze aannemer erkend is in de categorie C1, klasse 2 of hoger, overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van deze wet en
2. het bekomen van een schriftelijke machtiging na het indienen van een aanvraag en
3. de kosten van deze werken, uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, actuele versie, en eventuele bijzondere bepalingen opgelegd door de bevoegde ambtenaar, integraal ten laste genomen worden door de private bouwheer en
4. het bekomen van een signalisatiemachtiging via mobiliteit@ieper.be, afgeleverd in overeenstemming met het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg indien deze volgens de aard van de werken noodzakelijk is
5. betaling van een administratieve kost van 100,00 euro binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de machtiging

Voorwaarden

Gaat de aanleg van de oprit gepaard met een inbuizing van een weggracht, dan is er steeds een omgevingsvergunning noodzakelijk. Betreft het een 2de oprit, dan neemt u ook best vooraf contact op met de dienst stedenbouw. Alleen de aanleg van verhardingen op de hoogte van het natuurlijke maaiveld en voor de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar een gebouw of de gebouwen binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het vergund woongebouw zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Daarenboven kunnen op uw perceel bepaalde stedenbouwkundige beperkingen of lasten van toepassing zijn.

Deze reglementering is niet van toepassing voor de aanleg van opritten in een vergunde verkaveling. Het aanleggen van voetpaden, groenstroken en opritten worden als last opgelegd aan de verkavelaar. Dus ook hier mag de particulier zijn oprit op het openbaar domein niet zelf aanleggen.

Overwelven van baangrachten

Voor het overwelven van een baangracht is steeds een omgevingsvergunning (bouwvergunning) noodzakelijk (meer info: stedenbouw Ieper, 057/451 660).

Gezien de baangracht deel uitmaakt van het openbaar domein mag u de werken niet zelf uitvoeren. De kosten dienen wel gedragen door de aanvrager en worden als last opgenomen in de omgevingsvergunning. Pas nadat de aanvrager een afschrift van het betalingsbewijs voorlegt aan de technische dienst, worden de werken uitgevoerd door de aannemer van de stad.

 

Procedure

Binnen de 30 kalenderdagen na uw aanvraag ontvangt u van de technische dienst de richtlijnen voor de betaling en kan tot uitvoering overgegaan worden.

Online aanvragen

Contactinformatie