Stadsbestuur lanceert vraagmoment voor burgers

8 maart 2022

Stad Ieper wil verder blijven inzetten op inspraak van inwoners aan het beleid en komt daarom met een participatiereglement. De mogelijkheden voor participatie worden daarin gebundeld, wat zorgt voor duidelijkheid en de drempel voor burgers verlaagt. Nieuw in het reglement is dat Ieperlingen voortaan in een vraagmoment ook zelf een verzoek op onder meer de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn kunnen brengen. 

In het bestuursakkoord 2019-2024 stelde stad Ieper duidelijke ambities wat betreft participatie voorop: “Een Ieper dat luistert. Dit stadsbestuur kiest resoluut voor de weg van de betrokkenheid en dialoog met de bevolking. We gaan daarbij verder dan de klassieke bewonersvergadering."

Met het nieuwe reglement legt de stad verschillende mogelijkheden van burgers tot participatie van het beleid vast. Dat gaat onder meer over openbaarheid van bestuur, volksraadplegingen, klachten, verzoekschriften, …

Nieuw is dat het bestuur er ook voor kiest inwoners de kans te geven zelf een voorstel op bijvoorbeeld de gemeenteraad te brengen via een vraagmoment.

Inwoners zijn de beste ervaringsdeskundigen op het terrein. Vandaar dat het stadsbestuur het belangrijk vond in het participatiereglement de mogelijkheid te voorzien dat Ieperlingen rond aangelegenheden in het algemeen belang gehoord kunnen worden door de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Dit al naargelang tot wiens bevoegdheid het voorstel, de vraag of het verzoekschrift behoort. Wie dat wenst, vermeldt dit expliciet en kan dan ook een toelichting komen geven. 

Voor een vraag aan de openbare raden dienen minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar de vraag of het verzoek te steunen, er een gemotiveerde nota is en alle nuttige stukken bijgevoegd worden.

Met het participatiereglement neemt stad Ieper expliciet het engagement om blijvend participatie hoog in het vaandel te houden. In de komende maanden wordt daartoe bovendien een online participatieplatform gecreëerd. Daar zal iedere burger terecht kunnen om feedback te geven en inspraak te krijgen bij het beleid. Via het platform kan dat toegankelijk en overzichtelijk worden georganiseerd. 

Daarnaast blijft de stad ook zelf naar inwoners toe gaan. Het reglement is niet beperkend, er kan vanuit het bestuur nog steeds op andere manieren ingezet worden op participatie en nieuwe trends worden nauwgezet opgevolgd.

 

 

Contactinformatie