Subsidie cultuurprojecten noodfonds

 

DEZE SUBSIDIE STOPT EIND 2022. LAATSTE AANVRAAG MOGELIJK OP 31/12/2022.

 

Aanvragen projectsubsidie noodfonds   Afrekenen projectsubsidie noodfonds

 

Waar gaat het over? 

Veel verenigingen hebben het zwaar te verduren door Corona. Ook bij het organiseren van projecten. Vaak hebben ze meer kosten, bijvoorbeeld om te voldoen aan de corona-maatregelen. Tegelijk kunnen ze significant minder inkomsten genereren, bijvoorbeeld door tegenvallende bezoekersaantallen.

Stad Ieper en de Ieperse cultuurraad willen verenigingen ondersteunen die, ondanks alles, toch extra inspanningen doen om projecten te organiseren. Samen met de cultuurraad voorziet het stadsbestuur daarom in ’21, ’22 en ’23 jaarlijks 27.306,38 euro uit het noodfonds.

Voor de subsidie ‘cultuurprojecten noodfonds’ ligt de lat gevoelig lager dan voor de gekende subsidie ‘uitzonderlijke cultuurprojecten’. Hieronder vergelijken we beide:

 • Subsidie cultuurprojecten noodfonds: alle culturele projecten die meer uitgaven of minder inkomsten hebben door Corona komen in aanmerking voor de subsidie ‘cultuurprojecten noodfonds’. Ook projecten die nauw aanleunen bij de reguliere werking van de organisatie.
 • Subsidie uitzonderlijke cultuurprojecten: hiermee stimuleren we vernieuwende cultuurinitiatieven die de dagelijkse, reguliere werking van de verenigingen overstijgen. Lees er meer over op de webpagina van de subsidie uitzonderlijke cultuurprojecten

 

Wat zijn de voorwaarden? 

Alleen verenigingen die lid zijn van de Ieperse cultuurraad kunnen een subsidie ‘cultuurprojecten noodfonds’ aanvragen. Meer informatie over dit lidmaatschap vind je op de webpagina van de cultuurraad.

De vereniging houdt ook rekening met volgende basisvoorwaarden:

 • De aanvrager moet steeds de (hoofd)organisator van het project zijn.  
 • De aanvrager kan voor dit project geen andere subsidies ontvangen van de Ieperse cultuurraad. Bovendien moet de aanvrager transparant zijn over alle andere subsidies die aangevraagd worden voor dit project (bij andere lokale bersturen, provincie, Vlaamse overheid,…).
 • De aanvrager geeft een zo volledig mogelijke beschrijving van het project, met aandacht voor alle vormelijke en inhoudelijke kenmerken, en een realistische begroting in evenwicht (met alle verwachte inkomsten en uitgaven).

 

Hoe verloopt een aanvraag? 

DEZE SUBSIDIE STOPT EIND 2022. LAATSTE AANVRAAG MOGELIJK OP 31/12/2022.

Deze subsidie kan aangevraagd worden vóór de realisatie van het project of nadien. De subsidie vooraf aanvragen geeft je meer zekerheid over de financiering van jouw project. 

Indien de subsidie vooraf wordt aangevraagd verloopt een aanvraag als volgt:

 1. De aanvrager dient ten laatste één maand voor het project de aanvraag in. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Aanvragen projectsubsidie noodfonds’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier aangevraagd worden. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.
 2. De raad van bestuur van de cultuurraad beslist over het toekennen van de projectsubsidie en het bedrag.
 3. De aanvrager wordt persoonlijk verwittigd van de beslissing.
 4. Indien het project werd goedgekeurd wordt een eerste schijf van 75% uitbetaald.
 5. Indien het cultureel project niet kan doorgaan, of sinds de subsidieaanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de organisator dit onverwijld mee aan de Cultuurraad, die kan beslissen de subsidie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in te houden of terug te vorderen.
 6. De organisator laat minstens twee vertegenwoordigers van de cultuurraad of de stad Ieper toe om de aanwending van de toegekende toelage ter plaatse te controleren.
 7. Binnen de vier maand na de realisatie van het project moet een evaluatieverslag en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden, bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Afrekenen projectsubsidie noodfonds’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier ingediend worden. Na goedkeuring hiervan door de raad van bestuur van de cultuurraad wordt de tweede schijf van 25% uitbetaald.

Indien de subsidie nadien wordt aangevraagd verloopt een aanvraag als volgt:

 1. De aanvrager dient ten laatste één maand na het project de aanvraag in. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Aanvragen projectsubsidie noodfonds’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier aangevraagd worden. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.
 2. De raad van bestuur van de cultuurraad beslist over het toekennen van de projectsubsidie en het bedrag.
 3. De aanvrager wordt persoonlijk verwittigd van de beslissing.
 4. Indien het project werd goedgekeurd wordt een de subsidie volledig uitbetaald.

 

DEZE SUBSIDIE STOPT EIND 2022. LAATSTE AANVRAAG MOGELIJK OP 31/12/2022.

Aanvragen projectsubsidie noodfonds 

Afrekenen projectsubsidie noodfonds

Uitzonderlijk kan de subsidie cultuurprojecten noodfonds ook op papier aangevraagd of afgerekend worden. 

Contact