Raadpleging project MER Herinrichting N38

15 mei 2024

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen plant de herinrichting van het kruispunt van de N38 met de Pilkemseweg in Ieper. Het kruispunt N38 x Pilkemseweg dient heringericht te worden omwille van de file die ontstaat ter hoogte van het kruispunt en het gebruik van sluipwegen als gevolg hiervan.

Het streefdoel is om het kruispunt met de N38 ongelijkvloers in te richten, zodat de doorstroming op het kruispunt bevorderd wordt. Doordat de N38 als Vlaamse hoofdweg is aangeduid, moeten de fietspaden geschrapt worden langs de weg en moet er een parallelle fietsverbinding worden gezocht met de N38.

Heden, in de ontwerpfase van het project, wordt het principe geoptimaliseerd, geactualiseerd en zowel verkeerskundig als ruimtelijk onderbouwd.De doelstellingen van het project zijn:

  •  het verbeteren van de verkeersdoorstroming ter hoogte van het kruispunt (nu file en lange wachtrijen) door kruispuntherinrichting waarbij de doorgaande stroom niet conflicteert met dwarsend verkeer;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid ter hoogte van dit kruispunt;
  • het realiseren van een veilige bovenlokale functionele verbinding tussen de Noordhofweg en de Hogeziekenweg, parallel met de N38.


Voor het project zal een project-MER worden opgesteld door het studiebureau Arcadis in opdracht van AWV. De eerste stap in de m.e.r.-procedure is de aanmelding van het project-MER bij het Team Omgevingseffecten. Dit aanmeldingsdocument omvat onder meer:

  • de projectbeschrijving met alle overwogen alternatieven;
  • de beschrijving van de te onderzoeken milieueffecten;
  • het voorstel van het team van erkende MER-deskundigen en de erkend MER-coördinator;
  • de beschrijving van het procesverloop.


De aanmelding werd ingediend bij het Team Omgevingseffecten. Hierbij werd ook om scopingsadvies gevraagd. Team Omgevingseffecten bezorgde de aanmelding op 30/04/2024 aan de bevoegde adviesinstanties (administraties, overheidsinstellingen en openbare besturen). Tegelijkertijd wordt op de aanmelding een vrijwillige publieke raadpleging gehouden bij de stad Ieper. De publieke raadpleging omvat de volgende zaken:


Het scopingsadvies zal rekening houden met de ontvangen adviezen en inspraakreacties, waarna Arcadis verder gaat met het uitwerken van het eigenlijke project-MER.
Na beslissing van het Team Omgevingseffecten over het scopingsadvies, kan u deze raadplegen via het MER-register Project-m.e.r. zoeken - MER Register - Departement Omgeving (vlaanderen.be).