Premie voor aankoop van een sociale woning

Online aanvragen

Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij komen in aanmerking voor deze premie.

Voorwaarden

  • Een bewijs voorleggen dat voldaan werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning.
  • Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.
  • De bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast.

Procedure

  • Binnen het jaar na de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris.

Meebrengen

Om als volledig te worden beschouwd, dienen bij het ingevulde aanvraagformulier de volgende stukken toegevoegd:

  • Een attest afgeleverd door de verkopende sociale bouwmaatschappij waarin is vermeld: de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris en een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
  • Een kopie van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van het gezinsinkomen.
  • Een attest van de kinder-bijslag (indien van toe-passing).

Bedrag

De premie bedraagt 1.000 EUR te verhogen met 125 EUR per persoon ten laste.

Als persoon ten laste wordt beschouwd:

  • Het inwonend kind dat op de aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald of dat, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd als zijnde ten laste;
  • De aanvrager en elk familielid, met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken
Online aanvragen

Contactinformatie