Participatie van de burger

Het stadsbestuur wenst de bevolking van groot-Ieper nauw te betrekken bij het stedelijk beleid. Het stimuleren van deze betrokkenheid is gesteund op twee pijlers:

  • een doorgedreven informatievoorziening via de website, het stadsmagazine, bewonersbrieven, persmomenten, informatievergaderingen...
  • het verlenen van een hoge graad van inspraak via de werking van de adviesraden en andere vormen van inspraak die voorzien zijn door het gemeentedecreet.

 

Gemeentedecreet

In het gemeentedecreet kunt u onder titel VI meer informatie terug vinden over de decretale verplichtingen met betrekking tot inspraak en participatie. Deze zaken komen ook aan bod in het reglement participatie van de burger.

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook gemeentebesturen, is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt openbaarheid van bestuur genoemd. 

Er wordt een dubbele openbaarheid voorzien:

  • actieve openbaarheid: openbaarheid op initiatief van het bestuur
  • passieve openbaarheid: openbaarheid op verzoek van de burger

 

Inkijken mag

Iedere burger kan op het stadhuis bestuursdocumenten opvragen en inkijken. Hij/zij kan ook een kopie of toelichting vragen. In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn een aantal uitzonderingen, om andere belangen te beschermen. Bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de openbare orde, geheimhoudingsverplichtingen,...Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar gemaakt wordt, als een deel van de informatie vanwege die uitzonderingen niet vrijgegeven mag worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan de aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan doordat nog niet alle informatie is opgenomen in het document.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot het inkijken van bestuursdocumenten (of het bekomen van een kopie) moet schriftelijk gebeuren. Dat mag per brief, per fax, per e-mail of door persoonlijk een briefje te overhandigen. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: welke documenten, in welke vorm. Ook uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.
Het is de algemeen directeur die een beslissing neemt inzake de aanvraag. Hij mag alleen weigeren het gevraagde document ter beschikking te stellen als het onvolledig is, het om een vertrouwelijk advies gaat, de vraag onredelijk is, het de veiligheid of de openbare orde in gevaar zou brengen of het indruist tegen de bescherming van iemands persoonlijke levenssfeer.
Normaal krijgt u binnen de 15 dagen een antwoord met de beslissing. Is die positief dan krijgt u binnen de 30 dagen inzage of een kopie (evt. kan deze termijn verlengd worden als bijv. meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen). Is de beslissing negatief, dan kunt u beroep aantekenen.

Meer informatie over openbaarheid van bestuur kunt u hier terugvinden.
Publicatie openbare onderzoeken en bekendmakingen

Het stadsbestuur is in het kader van specifieke dossiers wettelijk verplicht informatie over dit dossier bekend te maken. Afhankelijk van de aard van het dossier gebeurt dit onder meer via de pers, aanplakborden en de stedelijke website.

Adviesraden

Stedelijke adviesraden zijn vergaderingen van de inwoners van de stad en/of experten die, samen met vertegenwoordigers van de stad, advies verstrekken aan het stadsbestuur. Sommige adviesraden zijn door wetten of decreten verplicht, anderen zijn facultatief. Sommige adviesraden zijn permanent, anderen worden tijdelijk opgericht. Adviesorganen hebben geen beslissingsrecht, ze kunnen enkel de stad adviseren. Binnen diverse domeinen zijn er adviesraden en -commissies actief.

Klachtenbehandeling

Het systeem van klachtenbehandeling is in een afzonderlijk reglement beschreven, goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 november 2007. Wanneer een inwoner informatievragen heeft, een melding wenst te doen over een probleemsituatie of een klacht heeft over de stedelijke dienstverlening, kan hij daarvoor op verschillende manieren terecht bij de klachtencoördinator. Alle meldingen en klachten worden geregistreerd en op een neutrale wijze onderzocht en opgevolgd. Het klachtenreglement kunt u onderaan terugvinden.

Meldpunt

Om de meldingen van burgers efficiënter aan te pakken, werd het meldpunt opgericht. Via dit meldpunt kan men vragen, meldingen doorgeven over o.a. wegen, signalisatie, groenvoorziening, afval… Alle problemen worden centraal geregistreerd en op een eenvormige manier doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst.Contactinformatie