Nieuw in Ieper: het Thuisloket!

21 oktober 2017

Wist je dat je nu een aantal officiële documenten via onze website www.ieper.be kunt opvragen? Documenten zoals huwelijksakten, geboorteakten, attesten samenstelling gezin…dat soort dingen? Je hoeft dus niet meer voor alles naar AC Auris af te zakken; je vraagt je attest of akte gewoon thuis aan via de website. Om een document te kunnen aanvragen, moet je in het bezit zijn van je identiteitskaart (eID), je pincode en een kaartlezer. Simpel én gratis.

Na het vernieuwen van de website vorig jaar zet de stad Ieper een volgende stap door het lanceren van een nieuw digitaal loket. We werken daarvoor met eGovFlow®, een generiek webloketplatform voor lokale besturen.

Via www.ieper.be kon je reeds heel wat formulieren en documenten downloaden en online aanvragen doen, maar nu gaat de stad nog een stapje verder. Voortaan kan je via het nieuwe Thuisloket op de website meer dan 32 officiële bevolkingsattesten online aanvragen en ze quasi onmiddellijk in je mailbox ontvangen. 
 
Attesten voor onder andere de samenstelling van het gezin, leven, nationaliteit, woonst en afschriften van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten kunnen worden aangevraagd. Een paar muisklikken volstaan om online het document aan te vragen. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een kaartlezer, je identiteitskaart en de pincode van je eID. 
 
 
De achterliggende software zorgt er voor dat iedereen het juiste, digitaal ondertekend en rechtsgeldig document op een veilige manier in zijn mailbox ontvangt. In de meeste gevallen wordt een aanvraag voor jezelf 100% automatisch verwerkt en binnen een paar seconden printklaar digitaal aangeboden. Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en advocaten kunnen volledig digitaal afgewerkt worden. 
 
Wat de advocaten betreft, heeft Stad Ieper de vraag gesteld om na te gaan of er ook een koppeling mogelijk is tussen eGovFlow en de advocatenkaart om via deze kaart te kunnen aanmelden. Immer daar waar de eID enkel garandeert dat je de persoon bent die je beweert te zijn, garandeert de advocatenkaart bijkomend dat je ook werkelijk advocaat bent. Een belangrijke meerwaarde! De advocatenkaart bevat een chip,  fotopersoonlijke gegevens: naam, voornaam, een uniek advocatennummer, een barcode en een kaartnummer
 
Binnenkort zal men eveneens digitaal een uittreksel uit het strafregister kunnen verkrijgen, weliswaar nog niet 100% automatisch verwerkt. Dit laatste is afhankelijk van de samenwerking met het Centraal Strafregister en zal pas in de loop van 2018 een feit zijn.
 
“Dit is een belangrijke stap in de verdere uitbouw van onze digitale dienstverlening. Het thuisloket zorgt voor administratieve vereenvoudiging, het grote voordeel is dat inwoners niet meer naar het stadhuis moeten gaan om hun attesten op te vragen en het komt tegemoet aan de wensen van diegenen die graag digitaal werken. Bovendien is de service 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gratis beschikbaar”, vertelt burgemeester Jan Durnez.
 
“De stad is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Federale (CSAM® federaal authenticatie-platform) en Vlaamse overheid (MAGDA knooppunt - Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen), waardoor alle gegevens bij de bron kunnen worden aangevraagd en veilig afgeleverd bij de burger. We maken van deze uitbreiding gebruik om de verschillende e-lokettoepassingen van de stad samen te brengen onder de noemer Thuisloket.”
 
Concreet gaat het over deze attesten:
 
• Attest van samenstelling gezin
• Afschrift geboorteakte
• Attest van woonst
• Uittreksel bevolkingsregister
• Attest van leven
• Attest van wettelijke samenwoning
• Attest van nationaliteit
• Attest van verblijf en nationaliteit
• Attest van verblijf voor een huwelijk
• Attest van woonplaatshistoriek
• Attest van volledige adressenhistoriek
• Afschrift huwelijksakte
• Afschrift overlijdensakte
• Attest inzake wijze van teraardebestelling
• Afschrift akte van echtscheiding
• Uittreksel internationale geboorteakte
• Uittreksel internationale huwelijksakte
• Uittreksel internationale overlijdensakte
• Afschrift adoptie
• Afschrift afstand van vaderschap
• Attest erkenning kind
• Attest levenloos geboren kind
• Attest geslachtsverandering
• Attest naamkeuze
• Attest naamswijziging
• Attest voornaamwijziging
• Attest behoud Belgische nationaliteit
• Attest afstand Belgische nationaliteit
• Attest herkrijgen Belgische nationaliteit
• Attest toekennen Belgische nationaliteit
• Attest verkrijgen Belgische nationaliteit
• Uittreksel strafregister
• Aanvraag PIN en PUK voor de eID
 
Andere online lokettoepassingen die je onder het Thuisloket kan vinden zijn:
 
• Aanvraag pensioen
• De meldingskaart
• Mijn Bibliotheek
• Reservatie sporthal
• Uitleendienst sport
• Omgevingsvergunning (digitale bouwaanvraag)
• Signalisatievergunning container of werken
• Aanvraag bewonerskaart
 
Ook voor de medewerkers betekent dit intelligent systeem dat rechtstreeks de gegevens uit andere overheidsdatabanken ophaalt, een verlichting van hun administratieve taken waardoor ze meer tijd krijgen om zich te concentreren op andere taken van de snelbalie. Ter informatie: in 2016 werden 10.011 attesten afgeleverd via de snelbalie. Op dit ogenblik, oktober 2017, werden er reeds 10.261 attesten afgeleverd. Allemaal manueel verwerkt.
 
Eind oktober wordt trouwens ook gestart met een digitaal notarisloket dat aan het Thuisloket wordt toegevoegd. Bij de verkoop van een onroerend goed moet de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen. Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.
 
 “Ieper behoort nu al bij de besten van de klas inzake informatieveiligheid. Het systeem is goed beveiligd en de documenten worden rechtsgeldig digitaal ondertekend. In de toekomst zal het aantal digitale attesten nog verder uitgebreid worden” aldus nog schepen Dieter Deltour, bevoegd voor ICT.
 
Mensen die niet over digitale mogelijkheden beschikken, kunnen uiteraard nog steeds terecht aan de snelbalie in AC Auris.
 

Contactinformatie