Melding/aanvraag voor toelating muziekactiviteit

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Plaats *
Adres
Adres eigenaar
éénmalige of meerdaagse muziekactiviteit? *
Tijdvenster muziekactiviteit (fuif, concert,...) *
Meerdaagse muziekactiviteit (wijkkermis, festival,...)
Tijdsindeling dag 1
Tijdsindeling dag 2
Tijdsindeling dag 3
Tijdsindeling dag 4

Organisatie

Adres organisatie

Geluid

Waar vindt de activiteit plaats? *
Wat is het verwachte geluidsniveau? *

(1)   Geluidsmeting tijdens de activiteit is verplicht. Hierbij dient Vlarem-conforme meetapparatuur gebruikt. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt bewaakt door de exploitant/organisator. Een dergelijk meettoestel type 2 kan voor eenmalige activiteiten ook worden ontleend via JOC Ieper.

(2)   Geluidsmeting is verplicht – zie (1)
De organisator moet bovendien kosteloos gehoorbescherming aanbieden aan de bezoekers.

Heeft de inrichting (zaal, café, …) een milieuvergunning? (vraag dit na bij de zaaluitbater)
Security *
Erkende securityfirma *
Adres bewakingsfirma
Interne bewakingsdienst met vrijwilligers (indien er gewerkt wordt met vrijwillige bewakers, is een toelating van de burgemeester nodig) *

Identiteit postchef (minimum 21 jaar)

Adres

Identiteit vrijwilligers

Richtlijn: per 250 bezoekers plus 1 bewaker

Ondergetekende organisator verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12 maanden niet meer dan drie maal een evenement heeft georganiseerd waarbij vrijwilligers werden ingezet.

Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers:

  • geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben, noch het beroep van privé-detective of wapenhandelaar
  • lid zijn van de organiserende vereniging of er minstens volgende aanwijsbare band mee hebben 
  • tenminste 18 jaar oud zijn (voor de uitvoerders) en 21 jaar oud zijn (voor de postchef) 
  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of in het andere geval gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • de taak van vrijwillige bewaker slechts sporadisch (maximum 4 keer per jaar) uitoefenen, dat ze niet beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent en dat ze geen deel uitmaken van een bewakingsfirma of een interne bewakingsdienst
  • geen vergoeding ontvangen, hetzij in geld, hetzij in natura

 

Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers *
Afgesloten verzekeringen *

Medisch (niet verplicht, maar gewenst bij grote activiteiten)

EHBO post *
Ambulance *
Adres organisatie

Mobiliteit

Is de locatie moeilijk bereikbaar *
Verwacht je voor, tijdens of na de activiteit een moeilijke verkeersafwikkeling door een grote toeloop (auto's, bezoekers, …) waardoor specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn (bv. parkeerverbod, verkeersvrij, eenrichtingsverkeer, …) ? *

Zijn er bruikbare parkeermogelijkheden in de buurt van en tijdens de activiteit, zonder dat daartoe de openbare weg wordt ingenomen ?

Organisatie / Medewerkers *
VIP *
Bezoekers/toeschouwers *

Op basis van deze gegevens zal de politie een advies opstellen of een politiereglement met het oog op een goede verkeersafwikkeling.

Brandveiligheid

Heeft de inrichting een brandvoorkomingsattest in haar bezit? (vraag dit na bij de zaaluitbater) *

Indien neen, maak een afspraak met de brandweer Ieper die na bezichtiging van de inrichting een advies van de brandweer bezorgt aan de organisator. Stuur dit advies mee samen met de meldingsfiche. Volg dit advies strikt op.

contact: Brandweer Westhoek (post Ieper), Minneplein 1 A, 8900 Ieper, tel. 057 36 10 00

Voor meer informatie kan je terecht bij

JOC Ieper, Fochlaan 3, 8900 Ieper, tel. 057 239 560, joc@ieper.be

Stad Ieper, dienst Milieu (Erik Marrecau)
Ter Waarde 1, 8900 Ieper, tel. 057 451 660; milieu@ieper.be

Overeenkomst organisator en verantwoordelijke zaaluitbater