Inspraak via gemeenteraad

Het stadsbestuur wenst de bevolking van groot-Ieper nauw te betrekken bij het stedelijk beleid. Het stimuleren van deze betrokkenheid is gesteund op twee pijlers:

  • een doorgedreven informatievoorziening via de website, het stadsmagazine, bewonersbrieven, persmomenten, informatievergaderingen...
  • het verlenen van een hoge graad van inspraak via de werking van de adviesraden en andere vormen van inspraak die voorzien zijn door het gemeentedecreet


1. Verzoekschriften aan de gemeenteraad

Ieder heeft het recht een verzoekschrift, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Het verzoekschrift wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad. Verzoekschriften zijn enkel ontvankelijk als ze worden ingediend via het formulier dat ter beschikking wordt gesteld en voor zover ze een onderwerp betreffen dat tot de bevoegdheid van het stadsbestuur behoort. Bij het begin van elke gemeenteraadszitting deelt de voorzitter van de gemeenteraad mee welke verzoekschriften werden ingediend, waarna de gemeenteraad de ontvankelijkheid beoordeelt. Als het verzoekschrift onontvankelijk is, wordt dat door de voorzitter van de gemeenteraad aan de (eerste) ondertekenaar meegedeeld. Als het verzoekschrift ontvankelijk is, kan de gemeenteraad het ingediende verzoekschrift met een uitdrukkelijke beslissing doorverwijzen naar het college van burgemeester en schepenen. De (eerste) ondertekenaar van het verzoekschrift kan ook gehoord worden door de gemeenteraad. In dat geval kan de betrokkene zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. De gemeenteraad verstrekt een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar ervan, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift.

2. Volksraadpleging

De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de stad, beslissen om de inwoners te raadplegen over aangelegenheden van stedelijk belang. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste:

1) 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
2) 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;
3) 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners. Voor de stad Ieper betekent dit dus ten minste 10% van de inwoners.

3. Voorstellen van burgers
De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste :

1) 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
2) 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
3) 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners. Het verzoek moet worden gesteund door minimum 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners en ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners.
 
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad. De verzoeken worden behandeld na de andere agendapunten van de openbare zitting van de gemeenteraad. De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.