Ingebruikname openbaar domein

Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, schilderen, tuinaanleg ...) kan een aannemer of particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:

  • het plaatsen van stellingen;
  • het plaatsen van containers voor bouwafval;
  • het plaatsen van, materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren.

De aanvraag moet gebeuren voor de effectieve ingebruikname. Een verlenging van de aangevraagde termijn is mogelijk, mits aflevering van een nieuwe vergunning. Deze wordt afgegeven na betaling van de extra gewenste termijn. De aanvrager moet zijn vergunning op de werf duidelijk afficheren.

De aanvrager moet een retributie betalen van 0,25 euro per m²/dag (met een minimum van 10,00 euro) bij afgifte van de vergunning. De aanvraag kan ook digitaal ingediend worden. In dit geval moet het aanvraagformulier EN het bewijs van storting digitaal overgemaakt worden aan de technische dienst. Dit uiterlijk 3 WERKDAGEN voor de effectieve aanvangsdatum. 

Indien de bezetting van het openbaar domein aanleiding kan geven tot verkeershinder (voetgangers, fietsers, voertuigen) en er bijgevolg verkeerssignalisatie moet worden geplaatst, dient de aanvrager advies in te winnen bij de stedelijke dienst mobiliteit via mobiliteit@ieper.be. Dit 7 werkdagen vooraf voor hinder met verkeersomleiding, 3 werkdagen voor werken zonder omleiding.

Indien het openbaar domein in gebruik wordt genomen zonder vergunning stelt men zich bloot aan volgende sancties :

  • 15,00 euro als het openbaar domein langer wordt gebruikt dan vergund of als de oppervlakte van de ingebruikname  groter is dan vergund.
  • 30,00 euro als geen vergunning werd aangevraagd

 

De aanvrager beschikt over 8 kalenderdagen om in deze gevallen een regularisatie aan te vragen. Als hij dit nalaat wordt een administratieve sanctie toegepast van 100,00 EUR, te verhogen met een verschuldigde retributie van 10,00 EUR per m², zoals opgemeten door de technische dienst.


Contactinformatie