Aanvraagformulier C projectsubsidie cultuur

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Identificatie van de aanvrager

Adres

Omschrijving van het project

Kenmerken van het project

Welke elementen zijn van toepassing op het project? *

Projectbegroting

Return voor de cultuurraad

De organisator verbindt er zich toe het logo van de Stedelijke Cultuurraad Ieper te gebruiken bij alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project, samen met de vermelding ‘met steun van de Stedelijke Cultuurraad Ieper’.

 

De organisator nodigt een delegatie van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad uit voor (de realisatie, de voorstelling of het toonmoment van) het project en stelt hiervoor (indien van toepassing) vier gratis toegangskaarten ter beschikking.

Controle en uitbetaling

Binnen de vier maand na de realisatie van het project moet een evaluatieverslag en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden.

 

De uitbetaling van de projectsubsidie gebeurt in twee schijven;

1. Een eerste schijf van 75% meteen na de goedkeuring;

2. Een tweede schijf van 25% na ontvangst en goedkeuring van het evaluatieverslag en de volledige afrekening

 

Indien de bepalingen van dit reglement niet nageleefd worden, zal de projectsubsidie volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

Indien het cultureel project niet kan doorgaan, of sinds de subsidieaanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de organisator dit onverwijld mee aan de Cultuurraad, die kan beslissen de subsidie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in te houden of terug te vorderen.