Home  meer info nieuwe visuele identiteitStedenbouwkundige inlichtingen

Wat en hoe?

Stedenbouwkundige inlichtingen
Wie bouw- of verkavelingsplannen heeft, toetst deze best eens af aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Op de dienst Ruimtelijke Ordening helpen we u hierbij graag. Inlichtingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk. Naast de geldende stedenbouwkundige voorschriften kan u op de dienst ook terecht voor een eerste advies over de 'goede ruimtelijke ordening'.

Mondelinge inlichtingen
Inlichtingen kunnen altijd mondeling gegeven worden. Dit kan zowel aan het loket als telefonisch. Hierbij is het van belang om uw vraag zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Zo kan het antwoord op de vraag 'Mag ik een tuinhuisje bouwen?' positief zijn, maar het antwoord op de vraag 'Mag ik een tuinhuisje van 50 m² bouwen?' negatief. Indien nuttig kan u ook altijd een kopie krijgen van de belangrijkste voorschriften. Voor complexe aanvragen raden wij u aan om vooraf een afspraak te maken.

Mondelinge inlichtingen zijn gratis.
Wie meer tastbare inlichtingen wil, kan deze inlichtingen ook schriftelijk aanvragen. Dit kan zowel voor de geldenden stedenbouwkundige voorschriften als voor een concreet project.

Schriftelijke stedenbouwkundige inlichtingen
Wie een volledig, schriftelijk, overzicht van de geldende stedenbouwkundige voorschriften op een perceel wil kennen, kan stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen. Dit gebeurt via een aanvraagformulier. De stad Ieper rekent hiervoor 28 euro kosten aan.
Deze stedenbouwkundige inlichtingen vervangen het vroegere stedenbouwkundig attest nr. 1.

Stedenbouwkundige attesten
Wie de vergunbaarheid van zijn bouwproject wil laten toetsen kan een stedenbouwkundig attest aanvragen. Hierbij moeten concrete plannen gevoegd worden. Deze plannen moeten wel niet door een architect getekend worden. Onder bepaalde voorwaarden kan een gunstig stedenbouwkundig attest soms leiden tot een snellere vergunningsaanvraag (vrijstelling advies gemachtigde ambtenaar). Het verkrijgen van een gunstig stedenbouwkundig attest kan ook als een opschortende voorwaarde in de verkoopovereenkomst van een onroerend goed opgenomen worden.
Dit stedenbouwkundig attest vervangt het vroegere stedenbouwkundig attest nr. 2.

Inlichtingen voor notarissen
Bij elke verkoop van een onroerend goed moet een notaris in de akte een aantal stedenbouwkundige inlichtingen geven. Hij kan hiervoor terecht bij de dienst. Daarvoor is het van belang dat het onroerend goed nauwkeurig omschreven wordt, bij voorkeur aan de hand van een kadastraal uittreksel.
De stad Ieper rekent hiervoor 28 euro kosten aan.

Waarde van deze inlichtingen
Inlichtingen zijn geen vergunning. Inlichtingen zijn maar zo goed als de gegevens waarover de dienst kan beschikken. Deze gegevens kunnen zowel afkomstig zijn van de aanvrager als van andere overheden. Zo wordt tijdens de procedure van het stedenbouwkundig attest geen openbaar onderzoek georganiseerd en wordt slechts uitzonderlijk advies gevraagd aan andere adviesinstanties. De resultaten hiervan kunnen een invloed hebben op de beslissing over de vergunningsaanvraag. De ervaring leert echter dat de beslissing over een vergunningsaanvraag in de overgrote meerderheid van de gevallen overeenkomt met de beslissing over een attest.

Taken van de dienst
Bij de dienst ruimtelijke ordening kan u terecht voor:
· mondelinge inlichtingen over de geldende voorschriften, de vergunbaarheid van een project.
· indienen van aanvragen om schriftelijke stedenbouwkundige inlichtingen
· indienen van aanvragen voor inlichtingen voor notarissen
· indienen van aanvragen voor een stedenbouwkundig attest

Enkele vragen en antwoorden
Vraag: Ik heb een ongunstig stedenbouwkundig attest gekregen. Kan ik in beroep gaan?
Antwoord: Neen. Een stedenbouwkundig attest is een schriftelijke inlichting, geen vergunning of weigering. Tegen een inlichting kun je niet in beroep gaan.

Vraag: Aan het loket werd gezegd dat mijn aanvraag geen problemen zou geven, uiteindelijk werd ze toch geweigerd. Hoe kan dit?
Antwoord: Een inlichting is geen vergunning. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen. Op het moment dat de inlichtingen aan het loket gegeven zijn, ontbreken meestal nog heel wat gegevens: concrete plannen, externe adviezen, de resultaten van een openbaar onderzoek.

Vraag: Kan ik op de dienst Ruimtelijke Ordening oude bouwplannen inkijken?
Antwoord: Ja. De meeste oude bouwplannen (tot 1962 voor Ieper, 1976 voor de deelgemeenten) zijn ter inzage (voor belanghebbenden) op de dienst. De oudere bouwplannen kunnen ingezien worden in het stadsarchief.

Links

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de aanvraag en de afgifte van het stedenbouwkundig attest

aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen

aanvraagformulier stedenbouwkundig attest

Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat

 


A  A  A 

Toerisische dienst (Franstalig)

Toerisische dienst (Engelstalig)

Toerisische dienst (Duitstalig)


 link naar politie ieper

Catalogus

logo UiTinIeperRSS Feed stad Ieper | copyright information & privacy |
 

Over de website
Stadsbestuur Ieper, Stadhuis Grote Markt 34, B-8900 Ieper Tel:057 239 200