Sociale Zaken  

Dienst Sociale Zaken Stadhuis

De sociale dienst van het stadsbestuur Ieper staat als eerstelijnsdienst open voor alle inwoners van Ieper en Groot-Ieper. De dienst heeft een aantal wettelijk opgelegde taken, zoals aanvragen voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Daarnaast kan men op de sociale dienst terecht met allerhande vragen en problemen van uiteenlopende aard en de daarbij horende psychosociale begeleiding. Er wordt nagegaan of vanuit de dienst zelf kan tegemoet gekomen worden aan de gestelde vraag, zoniet zal er contact opgenomen worden met en/of doorverwezen worden naar andere bestaande en, voor specifieke materies, meer gespecialiseerde diensten.

Daarnaast kan men er terecht voor informatie over allerhande sociale voordelen. http://socialsecurity.fgov.be/

Bij de sociale dienst kan men terecht voor:
• De inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming
• De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
• De parkeerkaart voor gehandicapten
• Het sociaal tarief voor kabeldistributie
• Het sociaal telefoontarief
• Het sociaal tarief voor gas- en electriciteit
• De vermindering van onroerende voorheffing
• Toeslag op de belastingvrije som in de personenbelasting
• De fiscale voordelen op autovoertuigen
• De vrijstelling voor het dragen van de veiligheidsgordel
• Sociale Premies 

Sociale premies: 
Het stadsbestuur verleent een aantal sociale premies:

1. Sociaal-pedagogische toelage van 150 euro per jaar voor opvoeding en verzorging gehandicapt kind.
(aanvraag dienst bevolking, loket 6, Grote Markt 34, 8900 Ieper)

Het kind mag niet opgenomen zijn in een MPI of werkzaam zijn in een beschermde werkplaats. Loopt het kind school of is het opgenomen in een erkende instelling of voorziening voor opvang van mindervaliden, bedraagt de tussenkomst 75 euro. De moeder moet genieten van de verhoogde kinderbijslag voor het kind. Ook gehandicapte kinderen ouder dan 25 jaar en voor wie de moeder kinderbijslag geniet, komen in aanmerking.

2. Verzorgingstoelage voor de opvang en verzorging volwassenen gehandicapte persoon
(aanvraag dienst bevolking, loket 6, Grote Markt 34, 8900 Ieper)

Een toelage van 150 euro wordt toegekend aan de persoon gedomicilieerd en verblijvende op het grondgebied Ieper die bestendig en thuis de opvang en verzorging opneemt van een volwassen gehandicapte.

Wordt hiermee gelijkgesteld :

  • de bestendige opvang en thuisverzorging van een volwassen gehandicapte die enkel tijdens de dag aanwezig is in een instelling waar de kosten van opvang en verblijf mede gedragen worden door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap, en voor zover bedoelde gehandicapte dagelijks huiswaarts keert;
  • de alleenstaande gehandicapte inwoners van Ieper die in hun wettelijke woonplaats verzorgd worden.

De gehandicapte mag niet tewerkgesteld zijn in een beschermde werkplaats noch opgenomen zijn in een ziekenhuis of permanent verblijven in een instelling waar de kosten van opvang en verzorging, mede betoelaagd worden door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap.

Een toelage van max. 75 euro per jaar wordt toegekend aan de persoon gedomicilieerd en verblijvend op het grondgebied van Ieper, die instaat voor de opvang en verzorging van een volwassen gehandicapte persoon die verblijft in een instelling waar de kosten van opvang en verblijf mede gedragen worden door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap, voor zover bedoelde gehandicapte wekelijks of tijdens de vakanties door de aanvrager thuis wordt verzorgd.

3. Toelage aan incontinente personen en/of personen met een peritoneale dialyse, stomapatiënten
(aanvraag dienst bevolking, loket 6, Grote Markt 34, 8900 Ieper)

Een toelage van max. 85 euro per jaar wordt toegekend aan incontinente personen, gedomicilieerd en verblijvend op het grondgebied van Ieper die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • een aankoopbewijs kunnen voorleggen van minimum 730 stuks incontinentieluiers gedurende het voorbije jaar
  • dit aankoopbewijs dient opgesteld door een medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding (aankoopdata, stuks en type van de luiers).
  • De personen die in een rusthuis of instelling verblijven, komen niet in aanmerking voor deze toelage

Een toelage van 85,00 EUR per jaar wordt toegekend aan personen die blijvend peritoneale dialyse moeten uitvoeren indien de aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:
een doktersattest voor te leggen waarbij geattesteerd wordt dat de aanvrager van de toelage een persoon is die blijvend peritoneale dialyse moet uitvoeren. Dit attest blijft vier jaar geldig.

Een toelage van 30 euro per jaar wordt toegekend aan personen met blijvende stoma en verblijvend op het grondgebied van Ieper die voldoen aan volgende voorwaarden :

  • Een doktersattest voor het voorbije jaar voorleggen waarbij aangetoond wordt dat de aanvrager van de toelage een persoon met blijvende stoma is. Dit attest blijft 4 jaar geldig.
  • De personen die in een rusthuis of instelling verblijven, komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Meer info: Dienst Bevolking (Loket 6), Grote Markt 34, 8900 Ieper, Tel. 057 239 204,

Openingsuren:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.
Dinsdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u.
Zaterdag van 8 u. tot 12 u.


Inkomensgarantie voor senioren

Wie als senior niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan via de dienst Bevolking een inkomensgarantie aanvragen bij de burgemeester. De aanvrager, zowel man als vrouw, moet 65 jaar oud zijn. Er is een minimum leeftijd van 64 jaar, vanaf 1 januari 2009 wordt de minimum leeftijd 65 jaar.

Meer info: Dienst Bevolking, stadhuis (gelijkvloerse verdieping - loket 1 of loket 7 op zaterdag), Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 204,


Verzorgingstoelage

Aanvraagformulier voor de verzorgingstoelage:

Meer info: Dienst Bevolking, stadhuis - sociale zaken (gelijkvloerse verdieping - loket 6), Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 204,


Sociale voordelen en tegemoetkomingen: overzichtelijk op het net

Kan ik verlof krijgen om mijn partner palliatief te verzorgen? Elk gezin heeft recht op gratis elektriciteit, maar hoeveel is dit? Welke kosten voor kinderopvang kan ik fiscaal aftrekken? Ik wil verbouwen. Op welke premies kan ik een beroep doen? Ik heb een handicap en wil een parkeerkaart aanvragen. Er zijn al heel wat maatregelen van de verschillende overheden om het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, juridische en geneeskundige bijstand, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kosteloos en vrij leerplichtonderwijs te waarborgen. Toch kennen vele mensen hun rechten niet of weten niet hoe ze er aanspraak op kunnen maken. Vlaams minister van Welzijn Vervotte gaf het HIVA de opdracht een instrument uit te werken, waar gebruikers kunnen nagaan welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij kunnen aanvragen. Dat instrument is er nu: www.rechtenverkenner.be. Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Er kan gezocht worden per doelgroep, per thema, op basis van persoonlijke gegevens, of in de totale lijst met voordelen en tegemoetkomingen.


A  A  A 
 
Sociale Zaken

Stadhuis
Grote Markt 34
8900 IEPER

Tel. 057 239 204
Fax: 057 239 276
  

Openingsuren
ma-vr
van 8.30u tot 12.30u
za
van 8u tot 12u
dindagnamiddag
van 14u tot 18u.

 

RSS Feed stad Ieper | copyright information & privacy |
 

Over de website
Stadsbestuur Ieper, Stadhuis Grote Markt 34, B-8900 Ieper Tel:057 239 200